Statens pensjonsfond

Formålet med Statens pensjonsfond er statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og å sikre langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter.

Statens pensjonsfond

Strategien for forvaltningen av Statens pensjonsfond er innrettet ut fra hvordan ulike investeringsvalg forventes å virke på lang sikt. Avkastningen i fondet vil over tid avhenge av en bærekraftig utvikling globalt, både i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand, og av velfungerende, legitime og effektive finansmarkeder.

Åpenhet om fondsforvaltningen

Hensynet til å bevare tillit til fondet og fondskonstruksjonen forutsetter stor grad av åpenhet om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den årlige meldingen til Stortinget, sammen med løpende rapportering fra Norges Bank og Folketrygdfondet, er ment å bidra til dette.

 

 

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Meld. St. 19 (2013–2014) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

I denne meldingen legger Finansdepartementet fram resultater for og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013. 

 

 

 

 

Nasjonalbudsjettet 2014

Meld. St. 1 (2013–2014) Nasjonalbudsjettet 2014

I Nasjonalbudsjettet 2014 er det i kapittel 5 gitt en omtale av forvaltningen av Statens pensjonsfond. 

 

 

 


Nyheter:

Seminar om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet inviterte til seminar den 22. september med utgangspunkt i rapporten «Review of the Active Management of the Norwegian Government Pension Fund Global» av Andrew Ang, Michael W. Brandt og David F. Denison (2014).

Ekspertgruppen om investeringer i kull- og petroleumsselskaper inviterte til innspillsmøte

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumselskaper i Statens pensjonsfond utland (SPU). Stortinget har bedt Regjeringen om å nedsette ekspertgruppen, som skal vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumselskaper framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål i forvaltningen av SPU.

Meld. St. 2 (2013–2014)

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 19 (2013–2014)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Styrker arbeidet med ansvarlige investeringer

Regjeringen vil styrke arbeidet med ansvarlige investeringer i Statens pensjonsfond utland. – Regjeringen er opptatt av at det skal være åpenhet og etisk bevissthet i forvaltningen av våre felles sparemidler. Vi oppretter et nytt uavhengig ekspertråd som skal gi offentlige vurderinger av arbeidet med ansvarlige investeringer, sier finansminister Siv Jensen.

Forvaltningen av Statens pensjonsfond videreutvikles

Regjeringen legger i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013. – Fondet har tjent oss vel og legger til rette for at vi kan finansiere viktige politiske satsinger også i framtiden, sier finansminister Siv Jensen.

The Norwegian Government Pension Fund Global - a financial investor, not a political policy tool

Over the last few months Norway has witnessed a political debate about whether the Government Pension Fund Global (GPFG) should divest from all coal or petroleum companies. Today we announce that we have asked an Expert Group to look at how we should address the issue of climate gas emissions from coal and petroleum companies. The Expert Group's conclusions will be presented in Autumn 2014. However, independently of its recommendations, the GPFG will continue to be a well-diversified, global financial investor and not a policy tool, says Minister of Finance Siv Jensen.

Mandat for ekspertgruppe om investeringer i kull- og petroleumselskaper og klimagassutslipp

Ekspertgruppen skal vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål og bidra til endringer fram i tid. Ekspertgruppen bes også om å gi råd om mulige kriterier for eventuell utelukkelse av denne type selskaper.

Medlemmer i ekspertgruppen om investeringer i kull- og petroleumsselskaper

Gruppen skal ledes av siviløkonom Martin Skancke. Med seg i gruppen har han professor Elroy Dimson, professor Laura Starks, professor Michael Hoel, dr. juris. Gro Nystuen og forskningsleder Magdalena Kettis.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for formuesforvaltning

Telefon: 22 24 41 63
Faks: 22 24 95 91

Adresse:

Finansdepartementet
Avdeling for formuesforvaltning
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Innvendig trapp

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Avdeling for formuesforvaltning

Telefon: 22 24 41 63
Faks: 22 24 95 91

Adresse:

Finansdepartementet
Avdeling for formuesforvaltning
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo