Helse- og omsorgsbudsjettet 2015

Regjeringens forslag til budsjett på helse- og omsorgsområdet er om lag 174,2 milliarder kroner. Realveksten er om lag 3,2 milliarder kroner.

Sykehusenes økonomi styrkes med 2022 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett i 2014. Det gir en aktivitetsvekst på vel 2,15 prosent, inkludert 0,15 prosent aktivitetsvekst til fritt behandlingsvalg.

For å bedre kvaliteten, kapasiteten og valgfriheten i omsorgstjenesten foreslås det en samlet netto styrking på 568 millioner kroner i 2015.

Logo statsbudsjettet

Regjeringen har lagt frem forslag til statsbudsjett 2015.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Sykehuslogo

Høsten 2015 legger regjeringen frem nasjonal helse- og sykehusplan. Den skal skissere prinsipper og kriterier for en framtidig sykehusstruktur.

Aktuelle dokumenter

Helse- og omsorgstjenesteloven

Ny helse- og omsorgstjenestelov trådte i kraft 1. januar 2012. Fra samme tid ble kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven opphevet.