Helserettsavdelingen (HRA)

Helserettsavdelingen har ansvaret for de fleste lovene og forskriftene som ligger under Helse- og omsorgsdepartementets område. Dette gjelder blant annet pasientrettighetsloven, pasientskadeloven, spesialisthelsetjenesteloven, helseforetaksloven, lov om alternativ behandling, lov om psykisk helsevern, biobankloven, bioteknologiloven, abortloven, transplantasjonsloven, tilsynsloven og helsepersonell-loven.


Avdelingens ansvar for lov- og forskriftsverk innebærer å utvikle, oppdatere, fornye og forenkle eksisterende regelverk.


Helserettsavdelingen behandler også forslag fra andre departementer vedrørende endringer i eller forslag til nye lover og forskrifter.

Kontaktinformasjon

Helserettsavdelingen

Telefon: 22 24 87 05
Faks: 22 24 27 69

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo

Sist oppdatert: 11.07.2013
Helse- og omsorgsdepartementet

Kontaktinformasjon

Helserettsavdelingen

Telefon: 22 24 87 05
Faks: 22 24 27 69

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo