2011

Evaluering av Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin 2011

Rapport fra Helsedirektoratet (IS-1917)

Formålet med å etablere nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten er å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene, herunder å levere dem så kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse.

Helse- og omsorgsdepartementet