Prop. 91 L

(2010–2011)
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 8. april 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Helse- og omsorgsdepartementet

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.