Statsbudsjettet 2013

Regjeringen foreslår den hittil største veksten i pasientbehandling ved sykehusene. Samtidig fortsetter arbeidet for bedre kvalitet og pasientsikkerhet, og redusert ventetid til spesialisthelsetjenester. Arbeidet med en bedre eldreomsorg fortsetter, og regjeringen følger opp samhandlingsreformen.

Hovedpunkter i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag:

  • 1,95 milliarder kroner mer til pasientbehandling – en realvekst på vel 2 prosent
  • 187,5 millioner kroner til å styrke Omsorgsplan 2015
  • 900 millioner kroner til å gjennomføre samhandlingsreformen. Det er en økning på 140 millioner kroner.
  • 100 millioner kroner til en ekstra innsats i 2013 for å korte ned ventetiden for brystrekonstruksjon.
  • 15 millioner kroner til Helse Vest som skal lede arbeidet med å planlegge et norsk senter for partikkelterapi.

Helse- og omsorgsdepartemetes budsjettdokument

Nyheter om statsbudsjettet og Helse- og omsorgsdepartement

statsbudsjettet

Økt satsing på helse

Regjeringen foreslår den hittil største veksten i pasientbehandling ved sykehusene. Samtidig fortsetter arbeidet for bedre kvalitet og pasientsikkerhet, og redusert ventetid til spesialisthelsetjenester. Arbeidet med en bedre eldreomsorg fortsetter, og regjeringen følger opp samhandlingsreformen.

Statsbudsjettet

Tidenes satsing på sykehusene

Regjeringen foreslår å øke driftsmidlene til sykehusene med 1,95 milliarder kroner. Dette er den høyeste budsjetterte veksten noen sinne, og betyr en vekst i pasientbehandlingen på vel to prosent. Samtidig videreføres arbeidet med økt kvalitet og bedret pasientsikkerhet.

statsbudsjettet

En verdig eldreomsorg og bedre tilbud til demente

Regjeringen fortsetter arbeidet med å gi våre eldre en god og verdig alderdom. Det foreslås å styrke tiltakene i Omsorgsplan 2015 med 187,5 millioner kroner i 2013.

Statsbudsjettet

Kortere ventetider for brystrekonstruksjon

For å korte ned ventetiden for kvinner som venter på brystrekonstruksjon etter brystkreft, foreslår regjeringen å bevilge 100 millioner kroner til en ekstra innsats i 2013.

Statsbudsjettet

15 millioner kroner til norsk senter for partikkelterapi ved kreftsykdommer

Regjeringen vil bevilge 15 millioner kroner til Helse Vest som skal lede arbeidet med å planlegge et norsk senter for partikkelterapi.

Statsbudsjettet

Styrker samhandlingsreformen med flere fastleger og elektronisk samhandling

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til å gjennomføre samhandlingsreformen med 140 millioner kroner, til totalt 900 millioner kroner. Midlene skal brukes til en styrket fastlegeordning og bedre elektronisk samhandling.

Statsbudsjettet

Tannhelsekontroll for alle fra fylte 75 år

Regjeringen satser på et tannhelseløft for eldre. Alle innbyggere vil annethvert år, fra det året de fyller 75 år, få stønad på 800 kroner ved tannlegebesøk.

Statsbudsjettet

Nytt sykehus i Kirkenes

Regjeringen foreslår at nytt sykehus i Kirkenes tas inn i låneordningen for regionale helseforetak med en bevilgning på 40 millioner kroner i 2013.

Statsbudsjettet

Penger til legemiddel mot hjerneslag

Regjeringen foreslår å bevilge 86 millioner kroner til refusjon for nye legemidler som reduserer risikoen for hjerneslag hos pasienter med hjerteflimmer. De nye legemidlene reduserer behovet for kontroller og gir lavere risiko for komplikasjoner.

Statsbudsjettet

Fortsetter satsingen på rusfeltet – forebygging og økt innsats for barn viktig

For å forebygge rusmisbruk, redusere overdoser og øke innsatsen for barn av rusmisbrukere, foreslår regjeringen å styrke budsjettet med 45 millioner kroner.

Statsbudsjettet

Bedre tilbud til kreftpasienter – ny kreftstrategi

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til å gjennomføre en ny kreftstrategi. Antallet krefttilfelle øker. Samtidig overlever i dag nesten to av tre pasienter som får en kreftdiagnose.

Sist oppdatert: 08.10.2013