Psykisk helse

Det er en prioritert oppgave for regjeringen å styrke tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Tjenestene skal legge mestrings- og brukerperspektivet til grunn og bidra til bedre levekår for mennesker med psykiske lidelser. Tilbudene skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet. Spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunene og gi tilbud om utredning og behandling av mer alvorlige tilstander. Formålet er

  • å fremme uavhengighet

  • selvstendighet for den enkelte

  • evnen til å mestre eget liv

  • å styrke de lokalbaserte tjenestene 

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene er tiltak rettet inn mot mennesker med psykiske problemer og lidelser og konsekvenser av lidelser hos den enkelte, deres familier og nettverk.

Psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjeneste (psykisk helsevern)

Gjennomføring av psykisk helsevern skjer i spesialisthelsetjenesten og er underlagt de regionale helseforetakenes ansvarsområde.

I jobb

Arbeid og psykisk helse

Et viktig satsingsområde i Opptrappingsplanen for psykisk helse var å styrke tilgjengeligheten av arbeid gjennom egnede opplærings/utdanningstilbud og andre arbeidsmarkedstiltak for mennesker med psykiske lidelser.

brukermedvirkning

Brukermedvirkning

Sterke bruker- og pårørendeorganisasjoner, lokale brukermiljøer og reell brukermedvirkning er en forutsetning for å oppfylle intensjonene i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Informasjon og innflytelse fra pasienter og pårørende er viktig for kvaliteten i behandlingen, og har en egenverdi for pasienter og pårørende.

Vold

Vold og traumatisk stress

Det er beregnet at om lag 180 000 mennesker over 16 år utsettes for vold eller trusler om vold hvert år.

Lover og regler

Lover og regler

Oversikt over sentrale lover innen psykisk helsevern.


Aktuelle artikler

Ny nasjonal strategi mot overdoser

Hvert år mister om lag 260 mennesker i Norge livet på grunn av overdose. Den nye nasjonale overdosestrategien skal forebygge overdosedødsfall.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserer nasjonal overdosestrategi i Stavanger

Onsdag 23. april besøker helse- og omsorgsminister Bent Høie Stavanger. I Stavanger lanserer statsråden ny nasjonal overdosestrategi (2014-2017), åpner Helsesøsterkongressen 2014 og besøker ConocoPhillips for å høre om deres arbeid med telemedisin og integrerte operasjoner.

Flere artikler om psykisk helse

Kontaktinformasjon

Spesialisthelse­tjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo

Kommunetjeneste-avdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 78

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Spesialisthelse­tjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo

Kommunetjeneste-avdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 78

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo