Helseforskning

Medisinsk -, helse- og sosialfaglig forskning er et sentralt virkemiddel i helse- og omsorgspolitikken. Forskningsbasert kunnskap inngår som en del av grunnlaget for politiske og faglige beslutninger og i evalueringen av iverksatte tiltak. Forskning er også en forutsetning for høy kvalitet på utdanningen av helse- og sosialpersonell, og for kontinuerlig oppdatering og kompetanseheving etter avsluttet utdanning. Dette skal legge grunnlaget for:

Helseforskning
  • en kunnskapsbasert praksis innen forebygging
  • diagnostikk
  • behandling
  • rehabilitering og tjenesteutøvelse
  • bruk av ny teknologi
  • prioritering av ressurser og tiltak
  • etablere muligheter for næringsutvikling
Helseforskning

Programmer i Norges forskningsråd

Her er en oversikt over enkelte sentrale programmer i Norges forskningsråd.

Helseforskning

Forskning i helseforetakene – organisering og nøkkeltall

Oversikt over organisering og nøkkeltall fra forskning i helseforetakene.

Helseforskning

Forskning i kommunehelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten

Aktuelle temaer innen forskning i kommunehelsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenesten.

Helseforskning

Finansiering og rettslig regulering av forskning

Oversikt over finansiering av helseforskningen og hvordan denne reguleres rettslig sett.

Helseforskning

Innovasjon for en bedre helse- og omsorgstjeneste

Ved å samarbeide med næringslivet har helsesektoren mulighet til å utvikle produkter og løsninger som gir økt effektivitet og kvalitet. Helse- og omosrgsdepartementet vil sammen med Nærings- og handelsdepartementet styrke innovasjon og kommersialisering i helsesektoren

Internasjonalt forskningssamarbeid

Internasjonalisering av norsk forskning er en hovedprioritet i norsk forskningspolitikk, og en gjennomgående prioritering i forskningsmeldingen (St. meld. nr. 30 (2008-2009) Klima for forskning). Forskningssamarbeidet i Europa gjennom EUs 7. rammeprogram står sentralt, og det bilaterale samarbeidet med USA og Canada skal styrkes innen helseforskning.


Aktuelle nyheter

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester

Regjeringen har som mål å styrke kunnskapsutviklingen og kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Som ledd i dette mottar nå alle landets kommuner og fylkesmenn en håndbok for hvordan kommunene kan tilrettelegge for mer forskning.

Mer systematisk forskning på tannhelse

Helse- og omsorgsdepartementet skal utarbeide en strategi for forskning og innovasjon på tannhelsefeltet. Målet er en mer systematisk kunnskapsutvikling i tannhelsetjenesten.

Flere artikler om helseforskning

Kontaktinformasjon

Spesialisthelse­tjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Spesialisthelse­tjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo