Helseforskning

Medisinsk -, helse- og sosialfaglig forskning er et sentralt virkemiddel i helse- og omsorgspolitikken. Forskningsbasert kunnskap inngår som en del av grunnlaget for politiske og faglige beslutninger og i evalueringen av iverksatte tiltak. Forskning er også en forutsetning for høy kvalitet på utdanningen av helse- og sosialpersonell, og for kontinuerlig oppdatering og kompetanseheving etter avsluttet utdanning. Dette skal legge grunnlaget for:

Helseforskning
  • en kunnskapsbasert praksis innen forebygging
  • diagnostikk
  • behandling
  • rehabilitering og tjenesteutøvelse
  • bruk av ny teknologi
  • prioritering av ressurser og tiltak
  • etablere muligheter for næringsutvikling
Helseforskning

Programmer i Norges forskningsråd

Her er en oversikt over enkelte sentrale programmer i Norges forskningsråd.

Helseforskning

Forskning i helseforetakene – organisering og nøkkeltall

Oversikt over organisering og nøkkeltall fra forskning i helseforetakene.

Helseforskning

Forskning i kommunehelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten

Aktuelle temaer innen forskning i kommunehelsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenesten.

Helseforskning

Finansiering og rettslig regulering av forskning

Oversikt over finansiering av helseforskningen og hvordan denne reguleres rettslig sett.

Helseforskning

Innovasjon for en bedre helse- og omsorgstjeneste

Ved å samarbeide med næringslivet har helsesektoren mulighet til å utvikle produkter og løsninger som gir økt effektivitet og kvalitet. Helse- og omosrgsdepartementet vil sammen med Nærings- og handelsdepartementet styrke innovasjon og kommersialisering i helsesektoren

Internasjonalt forskningssamarbeid

Internasjonalisering av norsk forskning er en hovedprioritet i norsk forskningspolitikk, og en gjennomgående prioritering i forskningsmeldingen (St. meld. nr. 30 (2008-2009) Klima for forskning). Forskningssamarbeidet i Europa gjennom EUs 7. rammeprogram står sentralt, og det bilaterale samarbeidet med USA og Canada skal styrkes innen helseforskning.


Aktuelle nyheter

Felles forskningsprosjekter mellom Norge og Tsjekkia

Kreft, Huntingstons sykdom, forurensing, CCS, innovasjon i helse- og omsorg. Listen er lang over temaer norske og tsjekkiske forskere nå skal forske sammen på.

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester

Regjeringen har som mål å styrke kunnskapsutviklingen og kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Som ledd i dette mottar nå alle landets kommuner og fylkesmenn en håndbok for hvordan kommunene kan tilrettelegge for mer forskning.

Flere artikler om helseforskning

Kontaktinformasjon

Spesialisthelse­tjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Spesialisthelse­tjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo