Pasientinformasjon

Å være pasient er ofte forbundet med usikkerhet, og mange har spørsmål de ønsker svar på. Det er viktig at pasienter og deres pårørende får den informasjon de trenger om helsetjenesten og det den kan tilby.

  • Retten til å bli pasient 
  • Helsehjelp
  • Behandlingssted
  • Helsepersonells taushetsplikt
  • Klage
Illustrasjonsbilde

Helsenorge 800HELSE

Helsenorge 800HELSE (800 43 573) hjelper deg til å finne frem til riktig tjeneste.

Pasientrettigheter

Som pasient har man mange rettigheter. Disse pasientrettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven.

Legeundersøkelse

Fastlegeordningen

Kommunens styring av legetjenesten foregår i hovedsak gjennom inngåelse av individuelle avtaler med legene og oppfølging av disse.

Fritt sykehusvalg

Fritt sykehusvalg

Du har rett til å velge hvilket sykehus i Norge du ønsker å bli behandlet ved. Fritt sykehusvalg Norge skal gjøre det mulig å velge på et informert grunnlag.

pasient

Pasientreiser

Du kan få dekket deler av utgiftene til reise når du skal til nødvendig undersøkelse og behandling i helsetjenesten.

klage

Klage

En pasient kan klage dersom man er misfornøyd med den helsehjelpen som er gitt, eller med at helsehjelp ikke har blitt gitt.

Tjenester

Tildeling av kommunale tjenester og klageadgang

Når det gis tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen foreta en individuell vurdering i samråd med den som skal motta tjenestene.

Pasientombudet

Pasient- og brukerombudene

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet.

NPE

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Pasienter som er blitt påført skade innen helsetjenesten kan kreve erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Forskning

Kliniske etikk-komiteer

Komiteene skal bidra til å høyne kompetanse i klinisk medisinsk etikk for å kunne identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemstillinger relatert til pasientbehandling - før beslutninger tas (prospektiv) eller når en beslutning har skapt konflikter eller kritiseres (retrospektiv).

tannlege

Behandling i utlandet

Norske myndigheter dekker bare utgifter til helsehjelp i utlandet på visse vilkår.

fly

Reiseforsikring, behandlingsreiser, dødsfall i utlandet

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye.

Logo Stiftelsen organdonasjon

Organdonasjon

Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. Behovet for transplantasjoner øker på grunn av folkesykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og en økende andel eldre i befolkningen.

Kontaktinformasjon

Helserettsavdelingen

Telefon: 22 24 87 05
Faks: 22 24 27 69

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo

Spesialisthelse­tjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Helserettsavdelingen

Telefon: 22 24 87 05
Faks: 22 24 27 69

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo

Spesialisthelse­tjenesteavdelingen

Telefon: 22 24 84 49

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo