Rus

Hovedansvaret for alkohol- og narkotikapolitikken (rusmiddelpolitikken) er forankret i Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet har ansvar for en helhetlig og samordnet politikk, som skal bidra til å forebygge at rusmiddelproblemer oppstår og til at rusavhengige gis nødvendig hjelp og gode tjenester. Ansvaret omfatter også samordning av tjenester og tiltak vedrørende rusfeltet som er forankret i andre departementer.

  • Rusmidler i Norge
  • Forebygging/lovgivning
  • Kommunale tiltak og tjenester
  • Rusbehandling i spesialisthelsetjenesten
  • Frivillig/privat sektor
  • Forskning og kompetanse
  • Internasjonalt samarbeid
rus

Rusmidler i Norge

Rusmiddelpolitikk inkluderer følgende rusmidler: alkohol, narkotika, vanedannende legemidler, spillavhengighet og doping som samfunnsproblem.

rus

Forebygging

Forebygging skal bidra til å hindre at rusrelaterte problemer, helseskade eller andre rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg.

Lovverk

Lovgivning

Oversikt over sentral lovgivning: Alkoholloven, vinmonopolloven, narkotikalovgivningen, regulering av legemiddelomsetningen.

injeksjon

Kommunalt rusarbeid

Kommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer med rusmiddelproblemer. Ansvaret følger av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).

Rus

Rusbehandling i spesialisthelsetjenesten

De regionale helseforetakenes ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester omfatter også rusbehandling.

Rus

Forskning og kompetanse

Det er viktig at rusmiddelpolitikken er kunnskapsbasert. For å utvikle en stadig bedre og mer effektiv politikk på området, er vi avhengige av at det stadig produseres ny kunnskap innenfor rusfeltet og at denne kunnskapen gjøres kjent og tas i bruk.

Rus

Internasjonalt samarbeid

Norge deltar aktivt i internasjonalt samarbeid på rusområdet for å utveksle erfaringer og framskaffe gode og sammenlignbare data.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om rus

Har du spørsmål om rus? Her finner du svarene på noen vanlige spørsmål.


Aktuelle artikler

Møtte brukerne av helse- og omsorgstjenesten

Mandag 20. oktober møtte Helse- og omsorgsminister Bent Høie Kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten.

Logo statsbudsjettet

400 millioner til rus og psykisk helse

Regjeringen foreslår å øke bevilgingene til kommunene med 400 millioner kroner. Pengene skal brukes til å styrke områdene rus, psykisk helse og helsestasjons – og skolehelsetjenesten.

Flere artikler om tema rus