NOU 2003: 21

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

- politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger

Utredning fra Politiregisterutvalget oppnevnt av Justis- og politidepartementet 28. august 2000.

Avgitt til Justis- og politidepartementet 28. august 2003.

Del 1
Bakgrunn for utredningen og gjeldende rett

Del 2
Utvalgets vurderinger

Del 3
Utvalgets lovforslag med merknader til de enkelte bestemmelsene

Justis- og beredskapsdepartementet

Andre relaterte dokumenter