Retningslinje, 18.11.2004

Utlevering fra utlandet til Norge

– personer som er etterlyst av norsk politi

Norsk politi kan internasjonalt etterlyse personer som er siktet, tiltalt eller domfelt i en straffesak enten via Interpol eller via Schengen informasjonssystem (SIS), med tanke på pågripelse og utlevering til Norge.

Dersom en person pågripes i utlandet på bakgrunn av en slik norsk etterlysning, vil påtalemyndigheten som hovedregel påbegynne prosessen for å få vedkommende utlevert.

Det er påtalemyndigheten som i første omgang vurderer om det skal fremmes en utleveringsbegjæring til utenlandske myndigheter. Påtalemyndigheten fremmer begjæringen til Justisdepartementet, som sender begjæringen til rette utenlandske myndighet.

Etter at Justisdepartementet har fremmet utleveringsbegjæringen overfor den utenlandske staten, er det opp til denne stat å beslutte om vedkommende kan utleveres til Norge.

Vi har utleveringsavtaler med en rekke land, og disse oppstiller som utgangspunkt en forpliktelse til utlevering. Den viktigste konvensjonen om utlevering er Europarådets utleveringskonvensjon. De fleste europeiske land har sluttet seg til denne konvensjonen. I tillegg har Norge bilaterale utleveringsavtaler med USA og Australia.

Det er mulig å begjære utlevering også fra land vi ikke har utleveringsavtale med. Hvis vi ikke har noen avtale med det aktuelle landet, vil det være opp til dette landets interne rett om det er mulighet for å utlevere til Norge.

Uavhengig av om vi har avtale med vedkommende land eller ikke, må norske myndigheter avvente deres behandling av utleveringsbegjæringen. Nasjonal rett i vedkommende land kan oppstille begrensinger i adgangen til å utlevere. Eksempelvis er det få land som utleverer egne borgere.

Dersom utenlandske myndigheter kommer til at utlevering kan skje, underrettes norsk politi om dette, og representanter for norsk politi vil hente den som skal utleveres.

For mer informasjon om utlevering, se rundskriv G 19/01.

Se også: Utlevering av utenlandske borgere fra Norge

Justis- og beredskapsdepartementet