NOU 1994: 21

Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv

2.5.11 Sennegras

Sennegras vil si ei blanding av flere store starrarter, blant annet sennestarr. Tørt, godt sennegras har vært et nødvendig hjelpemiddel i livet på vidda. Både sommer og vinter bruker reindriftssamene sennegras i fottøyet. Sennegraset blir skåret på spesielle starrmyrer, tørka, bearbeidd og tatt med til vinterboplassen. Skjæring av sennegras var kvinnearbeid.

I enkelte områder er det dårlig med sennegras og det er små muligheter til å høste det. Det var vanlig at de som sjøl ikke skar sennegras, kjøpte eller bytta på vinterbostedet. Dette er en byttehandel som ser ut til å være gammel.

Reineierne ser på høsting av sennegras som en naturlig utnytting av de ressurser som inngår i deres næringsgrunnlag, slik at de meiner å ha rett til det.