NOU 2001: 31

Når ulykken er ute

Om organiseringen av operative rednings- og beredskapsressurser

Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2000

Avgitt til Justis- og politidepartementet 1. november 2001.

Justis- og beredskapsdepartementet