NOU 2002: 21

Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler

2.3 Lovgivning om oppsigelse

Moderne kontraktslovgivning omfatter stadig flere områder. I dette kapitlet gjennomgås oppsigelsesregler i slik lovgivning. Et gjennomgående trekk ved oppsigelsesregler i kontraktslovgivningen er at reglene beskytter den antatt ”svake part” i avtaleforholdet.

Arbeidsavtaler kan bringes til opphør av arbeidstaker uten nærmere begrunnelse. Arbeidsmiljøloven inneholder en rekke begrensninger i arbeidsgivers adgang til å bringe arbeidsavtalen til opphør. Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Oppsigelse begrunnet i driftinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak vil ikke være saklig begrunnet dersom arbeidsgiveren har annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren. I disse tilfeller skal det dessuten foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper som oppsigelsen påfører arbeidstakeren. Arbeidsmiljøloven har dessuten særskilte regler som skal verne arbeidstakeren mot å miste arbeidet i forbindelse med bortsetting (outsourcing) av virksomhet og andre former for virksomhetsoverdragelse. Oppsigelse av arbeidsavtaler skal foretas skriftlig. Loven bestemmer at oppsigelse fra arbeidsgiverens side skal ha et nærmere angitt innhold, og det gjelder en rekke krav til hvordan arbeidsgiveren skal gå frem i forbindelse med oppsigelse av en arbeidstaker. Oppsigelsesfristen er fra 1 til 6 måneder regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted, jf. arbeidsmiljøloven § 58. Oppsigelsesfristens lengde er avhengig av hvor lenge arbeidstakeren har vært ansatt i virksomheten og for oppsigelse fra arbeidsgiverens side har alderen på arbeidstakeren også betydning.

Husleieavtalerkan være inngått for en bestemt tid eller for en ubestemt tid, jf. husleieavtaleloven § 9-1. En tidsubestemt avtale kan sies opp av leietakeren uten nærmere begrunnelse med mindre annet er avtalt. Utleier kan bare si opp en avtale dersom det foreligger saklig grunn, herunder at utleieren selv skal bruke boligen, at riving eller ombygging av eiendommen gjør at husrommet må fravikes eller at leieren har misligholdt avtalen. I husleieforhold er oppsigelsesfristen som hovedregel tre måneder etter utløpet av en kalendermåned. Oppsigelse fra utleiers side skal være skriftlig, den skal begrunnes og ellers inneholde nærmere opplysninger om hvordan leietakeren skal gå frem dersom han vil protestere på oppsigelsen. En oppsigelse som ikke tilfredsstiller disse krav anses som ugyldig.

Avtaler inngått etter 1. januar 2002 1 vedrørende feste av tomt til bolighus, vil gjelde inntil fester har sagt opp avtalen eller til tomten blir innløst. For fritidseiendommer vil tomtefesteavtalen gjelde inntil avtalen blir sagt opp av festeren. Avtale om feste av tomt til annet enn bolig- eller fritidseiendom vil gjelde uten tidsavgrensning med oppsigelsesadgang for begge parter, med mindre noe annet er avtalt. Etter tomtefesteloven § 9 er oppsigelsesfristen for festeavtaler i utgangspunktet to år.

Agentavtaler kan inngås for et bestemt tidsrom eller på ubestemt tid. I sistnevnte tilfelle kan både hovedmannen og agenten si opp avtalen uten nærmere begrunnelse, jf. agentloven § 25. Loven bestemmer at oppsigelsesfristen skal være fra én til seks måneder avhenging av hvor lenge agenturforholdet har løpt. Ved opphør av agenturforholdet vil agenten kunne ha krav på avgangsvederlag dersom agenten har tilført hovedmannen nye kunder eller merkbart økt omsetning og hovedmannen fortsatt vil få vesentlig fordeler av dette og avgangsvederlag anses som rimelig.

En kontoavtale kan sies opp av kontohaveren uten forhåndsvarsel med mindre annet er avtalt, jf. finansavtaleloven § 21. Dersom det er avtalt begrensninger i kontohaverens oppsigelsesadgang, kan begrensningen ikke gjøres gjeldende dersom institusjonen endrer avtalevilkår til kontohaverens skade. I tilfelle må kontohaveren si opp kontoavtalen innen fire uker. Institusjonen kan bare si opp kontoavtalen dersom det foreligger saklig grunn og det ikke er avtalt lengre bindingstid. Oppsigelsen skal skje skriftlig og grunnen til oppsigelsen skal opplyses.

En låntaker har rett til å tilbakebetale lånet helt eller delvis før avtalt forfallstid, jf. finansavtaleloven § 53. Låneavtalenkan sies opp fra låntakerens side gjennom førtidig innbetaling uten forhåndsvarsel. Långiveren kan ikke kreve lånekostnader utover den benyttede kredittid. Utenfor forbrukerforhold kan institusjonen beregne seg et avviklingsgebyr når dette er avtalt. For fastrentelån kan institusjonen likevel kreve dekning av tap av renter eller annet vederlag i bindingsperioden dersom långiverens rettigheter følger av avtalen. Slikt gebyr skal være avgrenset til kostnadene ved den førtidige tilbakebetaling. Institusjonen kan ikke si opp låneavtalen, men kan kreve førtidig forfall dersom det foreligger en hevningssituasjon.

En andelseier i verdipapirfond kan si opp andelsforholdet uten forhåndsvarsel og uten nærmere begrunnelse. Innløsning av andelen skal da skje etter andelens verdi ifølge første beregning etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningen skal gjennomføres snarest mulig og senest to uker etter at kravet om innløsning ble fremsatt, jf. verdipapirfondloven § 6-9.

Håndverkertjenesteloven har regler om forbrukerens rett til avbestilling. Etter lovens § 39 kan forbrukeren tilbakekalle oppdraget helt eller delvis. Tjenesteyteren kan kreve tap som følge av avbestillingen. Dette gjelder også tapt fortjeneste så langt det godtgjøres at det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved oppdrag for andre.

Bustadoppføringsloven har også regler om forbrukerens rett til avbestilling. Forbrukeren kan avbestille ytelser eller deler av denne før overtaking, jf. lovens § 52. Entreprenøren kan kreve vederlag for det arbeid som er utført før avbestillingen, og erstatning for økonomisk tap så langt forbrukeren rimelig kunne regne med tapet som følge av avbestillingen. Det kan kreves erstatning for tapt fortjeneste så langt det blir godtgjort at det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved oppdrag fra andre.

1

For festeavtaler som er inngått før 1. januar 2002, men etter 1975, er festetiden 80 år med mindre det er avtalt lengre festetid, avtalt feste uten tidsavgrensning eller det er avtalt at festeavtalen faller bort ved innløsning eller oppsigelse fra festerens side, jf. tomtefesteloven § 7 andre ledd. For tomtefesteavtaler inngått før 1976, reguleres festetiden av avtalen.