NOU 2003: 21

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

15.9.5 Uttømmende politiattest

15.9.5.1 Om uttømmende politiattest

I dag blir alle lovovertredelser som er registrert i SSP tatt med i en uttømmende politiattest. Det er ingen tidsbegrensning bakover i tid og mildere reaksjoner blir også tatt med, med unntak av forenklede forelegg. Verserende saker, det vil si saker som ikke er rettskraftig avgjort, tas ikke med. Når uttømmende attest benyttes, er det fordi beskyttelseshensynet må gå foran hensynet til resosialisering og personvern. For at det skal være adgang til å utstede en uttømmende attest, må dette følge eksplisitt av hjemmelsgrunnlaget.

Utvalget mener det er behov for at det i enkelte situasjoner benyttes uttømmende attest, hvor flere straffbare forhold anmerkes enn på en ordinær attest. Det er imidlertid et spørsmål om hvilke opplysninger som skal anmerkes på attesten, både når det gjelder hvor langt tilbake det skal gås i tid og hvilke ilagte reaksjoner som skal tas med.

Utvalget anbefaler at det på samme måte som for ordinære attester angis positivt hvilke strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som kan anmerkes på attesten. Siden uttømmende attest skal omfatte tilnærmet alle reaksjoner, er det ikke nødvendig med en like detaljert angivelse som for ordinær attest. Utvalget foreslår derfor at det gis en samlebetegnelse: Alle straffer, strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som en person har vært gjenstand for i anledning straffbare handlinger.

15.9.5.2 Tidsbegrensninger

Utvalget har reist spørsmål om det selv for uttømmende attester bør være en grense for hvor langt tilbake i tid reaksjonene skal ligge for å kunne anmerkes på attesten. Spørsmålet er om en tidligere straffet person på et tidspunkt skal bli ferdig med gamle forhold. Utvalget anbefaler imidlertid ingen tidsbegrensning. Det må forutsettes at det i de tilfeller hvor det åpnes for bruk av uttømmende attest, er et reelt behov for å få oppgitt alle straffbare forhold. Er forholdene svært gamle, må det være opp til mottaker av attesten å vurdere hvilken betydning den ilagte reaksjonen skal få. Utvalget ser heller ikke at det er grunn til å lage særregler for personer som har begått lovbrudd i ung alder, men senere ikke har overtrådt loven.

15.9.5.3 Anmerkning av overføring til konfliktrådsbehandling

Utvalgets utgangspunkt er at det ikke bør være noen begrensninger i hvilke reaksjoner som markeres på en uttømmende attest. Det har imidlertid vært diskutert om overføring av sak til konfliktrådsbehandling skal markeres på uttømmende attest. Utgangspunktet etter konfliktrådsloven § 17 er at avgjørelse om overføring av en straffesak til megling i konfliktrådet ikke skal registreres i bøte- eller strafferegisteret. Imidlertid har disse i praksis blitt markert på uttømmende attest. I Innst.O. nr. 34 (2000-2001) om endring av lov om konfliktråd punkt 4.1 tas det opp om det skal være adgang til å ta med opplysninger om saker som er meglet i konfliktråd i uttømmende attest.

I høringsbrevet til endring i konfliktrådsloven ble det foreslått at det ikke skulle være anledning til å ta med opplysninger om konfliktrådssaker for personer som var under 18 år da den straffbare handling ble begått. Det samme skulle gjelde for personer over 18 år dersom det var gått mer enn to år siden avtalen ble inngått og vedkommende i mellomtiden ikke hadde begått en ny straffbar handling. Mange av høringsinstansene var skeptiske til et slikt forslag, se Ot.prp. nr. 79 (1999-2000) punkt 4.1, og mente at de samfunnsmessige interessene som ligger bak ordningen med uttømmende politiattest er så tungtveiende at de måtte gå foran hensynet til at saker som var løst i konfliktrådet burde være avgjort en gang for alle. Komiteen sluttet seg til at man skulle overlate spørsmålet til nærværende utvalg.

Hensikten med konfliktrådsbehandling er at unge lovbrytere skal få en enkel behandling av mindre lovbrudd, uten at det får store konsekvenser for vedkommende senere. Hensikten bak bestemmelsen taler derfor for at konfliktrådsbehandling heller ikke kommer med på en uttømmende attest. Dette vil være i samsvar med hva som gjelder for forenklede forelegg. At saken overføres til konfliktrådsbehandling innebærer ingen reell prøvelse av straffevilkårene, og dette taler mot at saker anmerkes. Utgangspunktet med en uttømmende attest er at den skal gi et bedre bilde av en persons tidligere vandel. En enkel konfliktrådsbehandling er neppe tilstrekkelig til å konstatere en kriminell livsstil. På den annen side kan det være svært tilfeldig hvilke saker som blir overført til behandling i konfliktrådet og hvilke som pådømmes i retten. Likhetshensynet taler for at konfliktrådsbehandling også skal tas med i en uttømmende attest. En uttømmende attest har sitt virkeområde der det er et reelt behov for å få oppgitt alle straffbare forhold. Er forholdene svært gamle, må det som tidligere nevnt være opp til mottaker av attesten å vurdere hvilken betydning den ilagte reaksjonen skal få.

Slik det fremgår, er det hensyn både for og mot anmerkning av konfliktrådsbehandling på uttømmende politiattest. Utvalget anbefaler på bakgrunn av dette at overføring til konfliktrådsbehandling skal anmerkes på en uttømmende attest, dersom overføringen har skjedd i løpet av de to siste årene. Utvalget er innforstått med at det vil bryte med de alminnelige prinsippene om at det ikke er tidsbegrensninger i uttømmende attest, men mener likevel at løsningen best ivaretar hensynene bak en uttømmende attest. Konfliktrådsbehandling blir hovedsakelig brukt overfor unge mennesker, og det vil gi en god indikasjon på om de er på rett vei dersom det ikke er kommet nye anmerkninger etter to år fra første gangs behandling i konfliktrådet. Tidsfristen bør løpe fra saken er avsluttet med godkjent avtale, jf. konfliktrådsloven kp. II.

Det nevnes også at det vil være adgang til å anmerke konfliktrådsbehandlinger på en uttømmende attest etter lovforslaget § 34 første ledd, det vil si etter vedtak fra Politidirektoratet, se nærmere punkt 15.9.8.3. Dette er aktuelt når 2-årsfristen i lovutkastet § 33 nr. 2 bokstav a er utløpt, men hvor det likevel er nødvendig ut fra mottakerens bruk av attesten å markere overføringer til konfliktråd.

Utvalget understreker at den som samtykker til overføring til konfliktrådsbehandling må bli gjort uttrykkelig kjent med at dette er forhold som vil bli anmerket på en uttømmende politiattest i inntil to år etter at saken er avsluttet med godkjent avtale.