NOU 2006: 6

Når sikkerheten er viktigst

4.2.1 Klimaendringer/naturkatastrofer

Klimaet er i endring, og global oppvarming vil gi effekter i store deler av verden. I forskningsprogrammet RegClim 1 arbeides det med å utarbeide regionale scenarioer for klimaets utvikling. Et av disse områdene er Norden. I følge RegClim forventes det et våtere høst- og vinterklima på Vestlandet. Videre forventes det en generell vindøkning som særlig vil slå ut fra Vestlandskysten til Trøndelag, samt i Barentshavet øst for Finnmark. Det kan forventes at deler av det norske samfunnet må tilpasse seg økt nedbørsmengde, økt frekvens av storm og stormflo samt økt fare for flom, skred og ras. Slike endringer kan gi utfordringer med hensyn til kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur.

Samferdsel, bygningsmasse, kraftforsyningsanlegg og anlegg for vannforsyning og avløpshåndtering vil stå overfor klimarelaterte utfordringer i årene fremover. Både veger, bygninger og tekniske anlegg er viktige fysiske strukturer for samfunnet. Dimensjonering av hva slike konstruksjoner skal tåle vil være en viktig faktor for tilpasning til endrede klimabetingelser. 2

Med store mengder nedbør over kort tid er det fare for at dagens damanlegg må dimensjoneres opp i forhold til hva konstruksjonene er beregnet for. Demninger og oppdemmingsanlegg kan særlig skades i flomsituasjoner. Det er også forventet en større fare for skade på tekniske installasjoner på grunn av periodevis overbelastning. Ved ekstremnedbør kan det oppstå forurensningssituasjoner for vannforsyningen. Avløpssystemet er mange steder ikke dimensjonert til å ta unna de kraftige regnskyllene vi har opplevd de senere årene, med den konsekvens at avløpsvannet strømmer tilbake inn i bygninger og forårsaker skader. Langvarig kulde med dyptgående tele i bakken kan føre til frost i vann- og avløpsledninger i områder der vannet periodisk blir stående stille i ledningene.

Økt lavtrykksaktivitet kan føre til mer og kraftigere tordenvær som også kan føre til strømutfall og derved stoppe strømforsyningen og/eller ødelegge elektroniske komponenter.

Videre ventes det utfordringer på grunn av raske temperaturvekslinger vinterstid. Strømledninger har blitt islagt og har medført ledningsbrudd og brudd i stømforsyningen. Nedfrysing og istapper om vinteren medfører også mer krevende vedlikehold.

Når det gjelder klimasårbarhet i forhold til bebyggelse og tekniske anlegg, er det to viktige forhold som spiller inn. Det ene er lokaliseringen av bebyggelsen i områder utsatt for virkninger av klimaendringer, og det andre er selve utformingen av bebyggelsen.

Samferdselssektoren vurderes som spesielt sårbar i forhold til de klimaendringer som ventes i årene fremover i forhold til forekomsten og styrken i ekstremværet. Dette vil vedrøre den løpende driften samt vedlikehold og beredskap i forhold til eksisterende infrastruktur. Høsten og vinteren 2004 samt høsten 2005 var store deler av Vestlandskysten utsatt for utfordringer med ekstreme nedbørsmengder, flomhendelser og ras som satte både beredskap og samferdsel på prøve. Samfunnet er avhengig av at infrastruktur som veger, baner og kaianlegg er tilgjengelige og uten fare for liv og helse.

Valg som gjøres i dag for investering i veger, bygninger og tekniske anlegg, vil påvirke hvilke effekter klimaendringer kan få for vår infrastruktur i lang tid fremover. Planlegger vi for fremtidige endringer i klimaet, kan vi tilpasse oss de ekstreme værsituasjonene som følger av endringene.

1

RegClim er kortnavnet på et koordinert forskningsprosjekt for utvikling av scenarier for klimautviklingen i Norden.

2

Rapport fra en tverretatlig arbeidsgruppe 2002. NTP 2006-2015. Strategiske analyser. Virkninger av klimaendringer for transportsektoren - forstudie. Jernbaneverket, Kystverket, Luftfartsverket, Statens vegvesen.