Ot.prp. nr. 21 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v.

3.2 Våpenloven § 33 (straffebestemmelsen)

Ved siste endring av våpenloven ble våpenloven § 33 (straffebestemmelsen) gitt følgende ordlyd:

«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, hvis ikke overtredelsen rammes av et strengere straffebud. Gjelder overtredelsen § 27 b annet ledd eller ulovlig innføring, avhendelse eller erverv av skytevåpen eller ammunisjon, kan bøter eller fengsel i inntil 2 år anvendes.

Er overtredelse som nevnt i første ledd annet punktum grov, kan bøter eller fengsel i inntil 4 år anvendes. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags og hvor mange våpen overtredelsen gjelder eller om handlingen av andre grunner er av særlig farlig eller samfunnsskadelig art.

Medvirkning straffes på samme måte.»

Det fremgår av Ot. prp. nr. 74 (1996-97) at bestemmelsen om grov overtredelse i annet ledd i første rekke vil ramme den profesjonelle og organiserte innførsel og omsetning av skytevåpen. Her uttales også at bestemmelsen bl.a. vil kunne være aktuell i forbindelse med oppbevaring av f.eks. farlige sprengvåpen i kriminelle miljøer. Riksadvokaten har imidlertid i sitt påtaledirektiv datert 18. desember 1998 bl.a. uttalt at det etter hans syn vanskelig lar seg forene med lovens ordlyd at oppbevaring av våpen alene skal anses som grov overtredelse. Våpenloven § 33 annet ledd viser bare til de overtredelser som er nevnt i bestemmelsens første ledd annet punktum, og der er oppbevaring ikke nevnt. Det er derfor antatt at oppbevaring av våpen bare rammes av første ledd første punktum, mao. er å anse som en formalovertredelse.

Begrepet «oppbevaring» er i Ot. prp. nr. 74 (1996-97) benyttet synonymt med begrepet «besittelse» for så vidt gjelder motivene til § 33, mens begrepet «oppbevaring» ellers i motivene er relatert til den tekniske oppbevaringsmåten.

Justisdepartementet foreslo derfor i sitt høringsbrev at begrepet «besittelse» inntas i § 33 første ledd annet punktum for å klargjøre bestemmelsen. § 33 første ledd ble på denne bakgrunn foreslått gitt følgende ordlyd:

«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, hvis ikke overtredelsen rammes av et strengere straffebud. Gjelder overtredelsen § 27 b annet ledd eller ulovlig innføring, avhendelse, erverv eller besittelseav skytevåpen eller ammunisjon, kan bøter eller fengsel i inntil 2 år anvendes.»

De aller fleste høringsinstansene, herunder riksadvokaten, Kriminalpolitisentralen og de politimestere som har avgitt uttalelse, slutter seg til forslaget.

Justisdepartementet forutsetter at endringen ikke vil få noen betydning for de som er i besittelse av våpen på bakgrunn av arv, jf. det som er uttalt i Ot.prp. nr. 74 (1996-97) pkt. 7.8, side 28 annen spalte, om erverv av våpen gjennom arv, men hvor registreringsplikten ikke er overholdt.

Justisdepartementet understreker at forslaget innebærer at overtredelse av det foreslåtte forbudet mot uten aktverdig grunn å ha med på offentlig sted luft- eller fjærvåpen, våpenetterligninger eller skytevåpen som er gjort varig ubrukbare kommer inn under § 33 første ledd første punktum, mao. kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.

Justisdepartementet foreslår etter dette at våpenloven § 33 første ledd annet punktum endres i overensstemmelse med det som er foreslått i Justisdepartementets høringsbrev.