Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside

Prop. 125 L

(2010–2011)
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringar i offentleglova

Tilråding frå Justis- og politidepartementet av 20. mai 2011, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)