Prop. 79 S

(2011–2012)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.)

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 13. april 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Justis- og beredskapsdepartementet

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.