Om domstolene

Her finner du informasjon om de forskjellige leddene i domstolsystemet og hvilke funksjoner de har. 

Domstolene

Domstolene utøver den dømmende myndighet i både straffesaker og sivile saker. I tillegg har domstolene en rekke andre oppgaver, som offentlig skifte (dødsbo, felleseie og konkurs), tvangssaker, notarialforretninger, vigsler og registrering av partnerskap.

Domstolene utøver en kontrollfunksjon overfor de øvrige statsmaktene ved at domstolene prøver lovligheten av vedtak gitt av forvaltningen og om lover er innenfor de grenser Grunnloven setter. Ansvaret for den sentrale administrasjonen av domstolene er lagt til Domstoladministrasjonen, som er et uavhengig forvaltningsorgan.
Les mer om domstolene

Tingrettene

Tingretten behandler straffesaker og sivile saker som ikke forliksrådsbehandles, i første instans. Tingretten overprøver også avgjørelser av forliksrådet.
Les mer om tingrettene 

Lagmannsrettene

Tingrettens avgjørelser kan klages inn for lagmannsretten gjennom anke.
Les mer om lagmannsrettene 

Høyesterett

Høyesterett er Norges øverste domstol, og "dømmer i sidste instans", som det står i Grunnlovens paragraf 88. Høyesterett skal sørge for rettsenhet og bidra til avklaring der rettstilstanden er uklar. Behandlingen av saker som reiser spørsmål med prinsipiell betydning står sentralt Høyesteretts arbeid.
Les mer om Høyesterett

Jordskiftedomstolene

Jordskiftedomstolene er en landsdekkende særdomstol med oppgaver forankret i jordskifteloven. Jordskiftedomstolene avgjør rettspørsmål og vedtar planer som gir mer rasjonelle bruk, merker og rapporterer grenser og lager eiendomskart. Jordskiftedomstolene består av 34 jordskifteretter og fem jordskifteoverretter og er tilknyttet det ordinære rettsapparatet ved at saker kan ankes til lagmannsretten og Høyesterett.
Les mer om jordskiftedomstolene 

 

Den europeiske menneskerettsdomstol

Her kan Europas borgere få prøvet sin sak dersom de mener at den hjemlige domstolen har fattet en avgjørelse som er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Domstolen i Strasbourg kan avgjøre klager med bindende virkning for statene. Medlemsstater kan også klage andre stater inn for domstolen.

Den europeiske menneskerettsdomstol 

 

Kontaktinformasjon

Sivilavdelingen

Telefon: 22 24 54 51
Faks: 22 24 27 22

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4 A
Nydalen
0484 Oslo

Sist oppdatert: 01.04.2014
Justis- og beredskapsdepartementet

Kontaktinformasjon

Sivilavdelingen

Telefon: 22 24 54 51
Faks: 22 24 27 22

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4 A
Nydalen
0484 Oslo