Vold i nære relasjoner

Fra forsiden til handlingsplanen "Vendepunkt".

"Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen. Gjennom Soria Moria-erklæringen har regjeringen forpliktet seg til å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner."

Handlingsplanen Vendepunkt

Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge

Brosjyre om juridiske rettigheter

Brosjyre med informasjon om hva personer som er utsatt for kriminelle handlinger i Norge har krav på, og hvor de kan henvende seg for å få hjelp.

Fra forsiden av handlingsplanen Et liv uten vold

Et liv uten vold

Oppfølging av Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.

Nasjonal strategi mot vold i nære relasjoner

Nasjonal strategi mot vold i nære relasjoner

Regjeringen la 8. mars fram den aller første Stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner. 75 millioner kroner ekstra settes av til arbeidet.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012

Å styrke ivaretakelsen av barn – både når det gjelder å forebygge, avdekke, beskytte og gi bistand, er blant tiltakene i regjeringens nye handlingsplan mot vold i nære relasjoner. I tillegg er det en prioritert oppgave for regjeringen å forebygge ved å arbeide for et tryggere, mer rettferdig og likestilt samfunn.

Handlingsplanen Vendepunkt - status desember 2011

Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, ”Vendepunkt”, ble presentert i desember 2007. I handlingsplanen er det satt opp 50 konkrete tiltak mot denne formen for kriminalitet. Her presenteres status for de ulike tiltakene, drøyt to år etter at handlingsplanen ble lagt frem.

Kontaktinformasjon

Politiavdelingen

Telefon: 22 24 52 03
Faks: 22 24 95 30

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4a
Nydalen, Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet

Kontaktinformasjon

Politiavdelingen

Telefon: 22 24 52 03
Faks: 22 24 95 30

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4a
Nydalen, Oslo