Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.

Fra forsiden til handlingsplanen "Vendepunkt".

Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader og tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. Vold i nære relasjoner er straffbare handlinger i strid med norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter.

Veileder til handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Veileder til handlingsplan

Nettbasert veileder for utvikling av kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Fra forsiden av handlingsplanen Et liv uten vold

Et liv uten vold

Oppfølging av Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.

Nasjonal strategi mot vold i nære relasjoner

Nasjonal strategi mot vold i nære relasjoner

Den første Stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner ble presentert for Stortinget 8. mars 2013. 75 millioner kroner ekstra settes av til arbeidet.

Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge

Brosjyre om juridiske rettigheter

Brosjyre med informasjon om hva personer som er utsatt for kriminelle handlinger i Norge har krav på, og hvor de kan henvende seg for å få hjelp.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012

Å styrke ivaretakelsen av barn – både når det gjelder å forebygge, avdekke, beskytte og gi bistand, er blant tiltakene i regjeringens nye handlingsplan mot vold i nære relasjoner. I tillegg er det en prioritert oppgave for regjeringen å forebygge ved å arbeide for et tryggere, mer rettferdig og likestilt samfunn.

Kontaktinformasjon

Politiavdelingen

Telefon: 22 24 52 03
Faks: 22 24 95 30

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4a
Nydalen, Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet

Kontaktinformasjon

Politiavdelingen

Telefon: 22 24 52 03
Faks: 22 24 95 30

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4a
Nydalen, Oslo