Kriminalomsorg

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som motvirker straffbare handlinger og som er betryggende for samfunnet.

Kriminalomsorg. Foto: Jan-Erik Østlie, Magasinet AktuellDen som blir straffet skal ikke lide urimelig overlast på grunn av selve straffereaksjonen. Det er frihetsberøvelsen som er straffen, og det er et sentralt prinsipp at alle de andre rettighetene som den domfelte har skal ivaretas.

Det er straffegjennomføringsloven (Lov om gjennomføring av straff) som regulerer og legger rammene for hvordan straff skal gjennomføres. Straff kan gjennomføres både i fengsel og ute i samfunnet.

Det norske straffegjennomføringssystemet er basert på humanistiske prinsipper, og på individuell tilrettelegging for de domfelte og innsatte. Hensynet til samfunnets krav om beskyttelse skal balanseres med hensynet til den enkelte domfeltes og innsattes muligheter for å vende tilbake til samfunnet som lovlydige borgere.

 

Mer om temaet:
Pressemeldinger, nyheter og taler | Publikasjoner 

Om kriminalomsorgen

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å fullbyrde de reaksjoner som påtalemyndighet eller domstol har besluttet. Det innebærer å stille med varetektsplasser for politiet, og legge til rette for gjennomføring av straff både i fengsel og i samfunn.

Straff som virker

Straff som virker

Grunnlaget for regjeringens kriminalomsorgspolitikk er i dag Stortingsmelding nr. 37 (2007 - 2008) Straff som virker. Et hovedbudskap i meldingen er at straffen må være slik at tilbakefallet til ny kriminalitet blir mindre. Det innebærer blant annet å rehabilitere bedre.

Forvaring

Forvaring

Forvaring kan idømmes farlige og tilregnelige lovbrytere når en ordinær, tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet. Dom på forvaring forutsetter at det er begått alvorlig kriminalitet.


Kriminalomsorgen.no

Kontaktinformasjon

Kriminalomsorgsdirektoratet

Telefon: 40 43 88 00
Faks: 40 43 88 01

Adresse:

Postboks 694, 4305 Sandnes

Besøksadresse:
Skedsmogt. 5
2000 Lillestrøm

Kriminalomsorgsavdelingen

Telefon: 22 24 55 01
Faks: 22 24 55 90

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4 A
Nydalen
0484 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet

Kontaktinformasjon

Kriminalomsorgsdirektoratet

Telefon: 40 43 88 00
Faks: 40 43 88 01

Adresse:

Postboks 694, 4305 Sandnes

Besøksadresse:
Skedsmogt. 5
2000 Lillestrøm

Kriminalomsorgsavdelingen

Telefon: 22 24 55 01
Faks: 22 24 55 90

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4 A
Nydalen
0484 Oslo