Informasjonssikkerhet

Hverdagen vår er blitt digitalisert, og det norske samfunns avhengighet av IKT er stadig økende.

Gevinsten av IKT har vært betydelig for hele samfunnet, og den digitale utviklingen er en avgjørende del av vår verdiskapning og vekst. Et mål er at Norge skal være i front med å utvikle og levere digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. Et slikt mål hviler også på god informasjonssikkerhet og ivaretagelse av personvernet.

IKT-sikkerhet er et viktig satsingsområde for regjeringen. IKT-sikkerhetsarbeidet må sees i et helhetlig perspektiv, på tvers av sektorene, og i sammenheng med arbeidet samfunnssikkerhet for øvrig.

Det arbeides for at IKT-sikkerhet skal styrkes i hele samfunnet, og på tvers av sektorene, for å møte utfordringene på området. Det er avgjørende at alle aktører, både offentlige og private, samarbeider om å møte de digitale sikkerhetsutfordringene

Ansvar for nasjonal IKT-sikkerhet og nasjonal strategi

Justis- og beredskapsdepartementet har samordningsansvaret for IKT- sikkerhet for sivil side av samfunnet. Ansvaret inkluderer blant annet å utarbeide og følge opp nasjonale strategier, identifisere sektorovergripende spørsmål og bidra til at ansvaret blir plassert og oppgaver blir håndtert på en god måte, drive arenaer for erfaringsutveksling, bidra til bevisstgjøring og veiledningsaktiviteter rettet mot hele samfunnet, ivareta kontakten med næringslivet, samt å være deltaker i internasjonale fora.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) videreutvikles som det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet, og skal understøtte JDs ansvar på området. Videreutviklingen av NSM vil bedre muligheten for en mer systematisk tilnærming til IKT-sikkerhetsutfordringene – og ikke minst kapasitet til å løse disse

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet angir mål og prioriteringer for myndighetenes informasjonssikkerhetsarbeid. Strategien ble utgitt 17. desember 2012 med en tilhørende handlingsplan.

Les strategien her


Kontaktinformasjon

Rednings- og beredskapsavdelingen

Telefon: 22 24 53 21

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4 A
Nydalen
0484 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet

Kontaktinformasjon

Rednings- og beredskapsavdelingen

Telefon: 22 24 53 21

Adresse:

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaug Torg 4 A
Nydalen
0484 Oslo