Underliggende etater

Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper.

Nettsiden til

BIBSYS

BIBSYS leverer kostnadseffektive informasjonstjenester for universitets- og høgskolesektoren, Nasjonalbiblioteket, forskningsinstitutt og fagbiblioteker for øvrig.

Nettsiden til

Cristin

CRISTIN er en forkortelse for "Current research informationsystem in Norway", og er navn på datasystemet og organisasjonen for det nasjonale registeret over forskningspublikasjoner og forskningsresultater i Norge. Systemet er et rapporteringssystem over forskningspublikasjoner, forskerkatalog, prosjekter, forskningsenheter og årsrapportering.

Nettsiden til

De nasjonale forskningsetiske komiteene

De nasjonale forskningsetiske komiteene er frittstående organer for forskingsetiske spørsmål og gransking av uredelighet innen alle fagområder. En av oppgavene er å stimulere til debatt om saker som har betydning for forskersamfunnet og befolkningen generelt.

Nettsiden til

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Formålet til FUB er å sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker, samt at Kunnskapsdepartementet får et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. FUB skal også hjelpe foreldrene med informasjon og veiledning om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan.

Nettsiden til

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et utvalg på nasjonalt nivå for foreldre med barn i grunnskolen og videregående opplæring.

Nettsiden til

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt står for den offentlege meteorologiske tenesta for sivile og militære føremål.

Nettsiden til

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) skal kontrollere kvaliteten på høyere utdanning i Norge. Dette arbeidet skal hjelpe institusjonene med kvalitetsutviklingen. NOKUT skal også kontrollere og informere om kvaliteten på utdanning fra utlandet.

Nettsiden til

Norges forskningsråd

Forskningsrådet er et strategisk organ som peker ut satsingsområder, forvalter og tildeler forskningsmidler og vurderer forskningen som utføres.

Nettsiden til

Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet skal stimulere til utvikling av fleksibel og livslang læring i høyere utdanning og styrking av kontakten mellom arbeidslivet og høyere utdanning.

Nettsiden til

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Det nasjonale stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid ble igangsatt i 2003, ledet av et programstyre oppnevnt av kunnskapsdepartementet. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter Stipendiatprogrammet og Prosjektprogrammet.

Nettsiden til

Renatesenteret

Kunnskapsdepartementets nasjonale ressurssenter for rekruttering til realfag og teknologi. Primært for alle som jobber med rekruttering til realfag og teknologi.

Nettsiden til

Samordna opptak

Samordna opptak koordinerer opptaket til høyere utdanning i en nasjonal opptaksmodell. Samordna opptak har også ansvaret for å administrere og utvikle den nasjonale vitnemålsdatabasen i videregående opplæring.

Nettsiden til

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen skal arbeide aktivt for at IKT bidrar til økt kvalitet i opplæringen, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier hos barn, elever og studenter.

Nettsiden til

Senter for internasjonalisering av utdanning

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetansesenter, organisert som et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. SIU skal fremme internasjonalisering, flerkulturell dialog, utviklingssamarbeid og internasjonal mobilitet på alle utdanningsnivåer og samordne innsatsen på nasjonalt nivå i samsvar med politikken på området.

Nettsiden til

Statens lånekasse for utdanning

Lånekassens hovedoppgave er å administrere stipend- og låneordninger som er hjemlet i lov om utdanningsstøtte.

Nettsiden til

Statlige universiteter og høyskoler

Norge har i dag 8 universiteter, 20 høyskoler og 5 vitenskapelige høyskoler under statlig eierskap. Dette er en felles oversikt over disse. Norge har også en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner, hvorav 23 som mottar statlig tilskudd.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har et overordnet faglig ansvar for tilsyn med opplæringen, og forvaltningen av sentrale lover og forskrifter. Forvaltningen av det statlig spesialpedagogiske støttesystemet Statped, statlige skoler og fagstyringen av de nasjonale sentrene.

Nettsiden til

VEA - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører tilbyr både hel- og deltidsstudier på fagskole- og videregåendenivå.

Nettsiden til

Kunnskapsdepartementet