NOU 1997: 16

Tilskuddssystemet for private skoler

3.2.2 Antall skoler og elever

Tallene i dette avsnittet gjelder for skoleåret 1994-95. Elevtallet er beregnet ut fra et gjennomsnitt for høst- og vårsemester. Utviklingen i perioden 1985-96 er det gjort rede for under pkt. 3.3 nedenfor.

I skoleåret 1994-95 var totalt 209 norske private skoler godkjent med rett til statstilskudd. Ca. 17 600 elever gikk på disse skolene. 13 av skolene er talt med to ganger fordi de gir undervisning både på grunnskolenivå og på videregående skoles nivå. Tallet på skoler vil med en slik korreksjon være 196.

88 av skolene var private grunnskoler, 60 av dem etablert i Norge og 28 i utlandet. På de private grunnskolene i Norge gikk det ca. 7 000 elever, og det tilsvarte ca. 1,5 pst. av alle grunnskoleelever i Norge. På de norske grunnskolene i utlandet gikk det ca. 600 elever. Samlet tall blir ca. 7 600 grunnskoleelever.

Tallet på private videregående skoler var 121, fem i utlandet og 116 i Norge. Ca. 7 200 elever gikk på private videregående skoler i Norge som har paralleller i den offentlige skolen. Det tilsvarer ca. fire prosent av alle elever i videregående skoler. I tillegg gikk ca. 100 elever på private, norske videregående skoler i utlandet. Det er vanlig å skille de private videregående skolene i to hovedgrupper: skoler som har et tilbud parallelt med det offentlige tilbudet, godkjent etter privatskolelovens § 3 a, b, c og d, og skoler som har et skoletilbud som det offentligge ikke gir (ikke-parallelle skoler), godkjent etter privatskolelovens § 3 e. Skoler med paralleller i det offentlige skoleverket hadde ca. 7 200 elever, og skoler uten paralleller hadde ca. 2 400 elever.

Alle de private private grunnskolene som hadde et religiøst/etisk godkjenningsgrunnlag (godkjent etter privatskolelvens § 3 a), var etablert ut fra et kristent grunnsyn. Grunnskolene som var godkjent som faglig-pedagogisk alternativer, var enten Steinerskoler eller skoler som underviste ut fra Montessori-pedagogikk (godkjent etter § 3 b).

De videregående skolene som hadde et religi­øst-etisk godkjenningsgrunnlag, var også alle basert på et kristent grunnsyn (§ 3 a). Alle godkjente faglig-pedagogiske alternative skoler var Steinerskoler, unntatt én som baserte sin undervisning på Montessori-pedagogikk (§ 3 b).

De private videregående skolene, godkjent for å fylle et kvantitativt behov (§ 3 d), var gartner-/landbruksskoler, sjøaspirantskoler, spesialskoler for funksjonshemmede, fotterapeutskole, husflidskole, trelastskole, toppidrettsgymnas og vanlige parallelle videregående skoler med allmennfaglige eller handelsrettede tilbud.

Blant de ikke-parallelle, yrkesrettede videregående skoler (§ 3 e) vil en finne mange ulike opplæringsfag representert: bibelskoler, kunstskoler, markedsførings- og reklameskoler, yrkesdykkerskole, lydskole, reiselivsskole, hjelpepleierskole, musikkinstrument­reparasjonsskole, musikkinstitutt m.m.