Ot.prp. nr. 69 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler

3.4.6 Vern av betegnelser - forholdet til sammensatte betegnelser.

Departementet foreslo i høringsutkastet å verne betegnelsene «vitenskapelig høyskole», «universitet» og «institusjonsgodkjent høyskole». Det ble påpekt at det per i dag bare er èn privat høyskole med «vitenskapelig» i navnet, og at denne høyskolen kun benytter denne betegnelsen som en undertittel. Departementet forutsatte at bruken av denne betegnelsen ville opphøre, dersom denne høyskolen ikke skulle ønske eller få institusjonsgodkjenning som vitenskapelig høyskole.

Departementet forutsatte imidlertid at innarbeidete navn som «Folkeuniversitetet», «Kvinneuniversitetet» og «Kvinneuniversitetet i Nord» fortsatt skal kunne benyttes av de respektive institusjonene. Dette fordi det er snakk om få institusjoner, og fordi navnene er så godt innarbeidet som sammensatte navn, at man må anta at videreføring av disse navnene ikke vil føre til misforståelser.

Det norske Høgskolerådet viste i høringen til at det, i samarbeid med Det norske Universitetsrådet og parter i arbeidslivet, har dannet Norgesuniversitetet. Dette er etter departementets mening en betegnelse som kan sammenlignes med de sammensatte betegnelser nevnt i forbindelse med høringsutkastet. Det som skiller er at dette ikke er et så innarbeidet navn.

Departementet er oppmerksom på at flere lignende betegnelser er tatt i bruk. Departementet holder fast ved at det er ønskelig i visse tilfeller å åpne for bruk av slike sammensatte betegnelser. Departementet mener imidlertid at det er fare for at en praktisering av bestemmelsen i tråd med de vurderinger som ble gjort i høringsutkastet med hensyn til sammensatte betegnelser vil kunne skape en uoversiktlig rettstilstand. Siden det viser seg å være, og trolig vil bli enda flere slike sammensatte betegnelser som innbefatter ordet universitet eller vitenskapelig høyskole, mener departementet at bestemmelsen bør reformuleres med tanke på å opprette en dispensasjonsadgang for departementet i nevnte bestemmelse. På denne måten vil man få en samlet oversikt over bruken av betegnelsene og mulighet til å nekte bruk av betegnelser som er egnet til å misforstås. Det er dessuten nødvendig med klar hjemmel for unntak i en slik forbudsbestemmelse. En hjemmel for å dispensere fra bestemmelsen innebærer imidlertid ikke at departementet vil foreta en kvalitetsvurdering av den enkelte søker i forbindelse med dispensasjonen, men kun en vurdering av hvorvidt betegnelsen bør tillates brukt. Departementet går videre inn for at også betegnelsen «akkreditert høyskole» blir vernet. Når man nå etablerer et nasjonalt organ for kvalitetssikring og evaluering er det viktig at også denne institusjonskategorien blir vernet.

Departementet vil på denne bakgrunn gå inn for at det fastsettes en hjemmel for vern av betegnelsene universitet, vitenskapelig høyskole og akkreditert høyskole, men slik at departementet etter søknad kan gi dispensasjon for sammensatte betegnelser.

Det vises til lovforslaget § 10c.