Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside

Ot.prp. nr. 25

(2002-2003)

Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 4A-3 (opplæringslova)

Tilråding frå Utdannings- og forskingsdepartementet av 6. desember 2002, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Bondevik II)

Kunnskapsdepartementet

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.