Veiledninger og brosjyrer, 17.02.2012

Faktablad: Meld. St. 13 (2011-2012)

Utdanning for velferd; Samspill i praksis

Endringer i samfunnet og reformer i velferdstjenestene gjør
det nødvendig å videreutvikle de helse- og sosialfaglige utdanningene på alle nivåer. Befolkningens behov for tjenester og tjenestenes behov for kompetanse danner utgangspunktet for forslagene som fremmes i meldingen.

Kunnskapsdepartementet