10 Hvordan er kjønnsfordelingen blant forskere i offentlig og privat sektor?

Universiteter Vitenskapelige høgskoler mfl. Statlige høyskoler Helseforetak Instituttsektor Næringsliv
Antall kvinner 4770 708 2752 1620 3191 3121
Prosentandel kvinner 41,2 40,6 52,2 45,2 38 20,9

Figuren viser hvor mange kvinner som arbeidet med FoU i de ulike delene av forskningssystemet i 2010 i absolutte tall og som prosentvis andel innenfor hver sektor.

Kvinneandelen økte i alle deler av forskningssystemet fra 2007 til 2009. Kjønnsfordelingen har imidlertid ikke endret seg nevneverdig fra 2009 til 2010. Kvinnenandelen er høyest ved de statlige høgskolene og lavest i næringslivet.

Kilde: NIFU og SSB

Last ned figuren i PDF-format


Sist oppdatert: 07.06.2013
Forskningsbarometeret

Last ned hele Forsknings­barometeret 2012 (PDF)

Tema 2012 – Institutter med fortid og framtid

Den norske instituttsektorens viktigste funksjon er å bidra med andvendt forskning og kunnskapsutvilking til næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Instituttene har altså en avgjørende rolle i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Men hvilke roller har instituttene i det norske forsknings- og innovasjonssystemet? Hvilke typer kunnskap produserer de? Hva samarbeider de om, og hva konkurrerer de om? Og er de effektive og produktive?


Tidligere utgaver av Forskningsbarometeret