Gjennomføring i videregående opplæring

Tiltakene | Målene | Invitasjon | Statistikk  | Dokumenter | Mer om gjennomføring 

 Illustrasjonsbilde
Mange elever fullfører ikke videregående opplæring. Det er et mål for regjeringen å bekjempe et uakseptabelt høyt frafall og gradvis øke det nasjonale målet om hvor mange elever som skal fullføre og bestå.

Det er et mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Et viktig grep har vært å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner. Derfor ble Ny GIV-prosjektet lansert høsten 2010, og det har pågått ut 2013.

Hovedrapporten for prosjektet Ny GIV (2010-2013) er koblet til lenken under.

Prosjektrapport med oversikt over bakgrunn, status, resultater og utfordringer fremover

 

Kunnskapsdepartementet arrangerte nasjonal erfaringskonferanse om Ny GIV 27. og 28.11.13. 

Her finner du presentasjonene:

I løpet av perioden satsingen har foregått, er det iverksatt både nasjonale og lokale tiltak som intensivopplæring, tett oppfølging, sommeraktiviteter, yrkesretting av fellesfag og utvikling av statistikkgrunnlag som alle har som mål å sikre at flere fullfører og består videregående opplæring.

Prosjektene i Ny GIV:

1.      Gjennomføringsbarometeret – felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.

2.      Oppfølgingsprosjektet – bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv.

3.      Overgangsprosjektet – systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring.

Andre tiltak
I tillegg til prosjektene i Ny GIV arbeides det med andre aktiviteter og tiltak i Kunnskapsdepartementet som skal bidra til å øke gjennomføringen. Eksempler på slike tiltak er arbeid med ny samfunnskontrakt for læreplasser, etterutdanning i fag- og yrkesopplæring, arbeidslivsfag og forsøk med ulike opplæringsmodeller som praksisbrev.

Kunnskapsdepartementet

Kontakt

  • Statistikkprosjektet ledes av Kjetil Helgeland
  • Overgangsprosjektet ledes av Knut Alfarnæs
  • Oppfølgingsprosjektet ledes av Lennart H. Hartgen

Les mer

Samarbeidspartnere

  • På departementsnivå samarbeider Kunnskapsdepartemenetet, Arbeidsdepartementet og Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet
  • På direktoratsnivå samarbeider, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirketoratet og Helsedirektoratet

Les mer