Forskningspolitikk

Forskning har vært med på å legge grunnlaget for den velferden vi har i dag, og er avgjørende for å fremskaffe den kunnskapen vi trenger for morgendagens samfunn. Regjeringen legger stor vekt på forskning og kunnskap både som egne politiske mål, og som grunnlag for politikken på andre områder.

CERN oktober 2008

Forskning og kunnskap er en viktig bestanddel i alle regjeringens satsingsområder, og særlig for målene Kunnskap gir muligheter for alle og Konkurransekraft for norske arbeidsplasser.

Regjeringen vil legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i 2014.

Regjeringens forskningspolitiske dokumenter

Lange linjer

Den siste meldingen om forskning som Stortinget behandlet var forskningsmeldingen Lange linjer – kunnskap gir muligheter, jf. Innst. 372 S (2012–2013), som ble behandlet i juni 2013. Regjeringen har tatt videre et av tiltakene som ble varslet i meldingen, og vil fremme en langtidsplan for forskning og høyere utdanning høsten 2014. Langtidsplanen skal inneholde politiske prioriteringer for forskning og høyere utdanning i et tiårsperspektiv, og prioriteringene skal legge føringer for hvordan vi innretter investeringer i kunnskapsbygg, forskningsinfrastruktur, stipendiater og studieplasser. Det er opprettet en egen nettside for langtidsplanen for forskning.

Forskning i statsbudsjettet

Bevilgningene til forskning fastsettes i de årlige statsbudsjettene, og budsjettproposisjonene er derfor viktige forskningspolitiske dokumenter. Kunnskapsdepartementets fagproposisjon inneholder en samlet omtale av forskning og utvikling i statsbudsjettet.

Forskningspolitiske strategier

Regjeringen legger frem strategier på ulike forskningspolitiske felt. Siden internasjonalisering er et gjennomgripende fenomen i forskningen, og siden det europeiske forskningssamarbeidet er i en særstilling som den viktigste internasjonale arenaen for norsk forskning, er regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU sentralt for regjeringens forskningspolitikk.

Utvalgte taler og artikler om forskning og høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet

Relaterte dokumenter

Eldre dokumenter