Barnehager

Etter en periode med vekst i antall barnehageplasser, innføring av maksimalpris for foreldrebetalingen og rett til barnehageplass, rettes nå en særlig innsats mot kvalitet og innhold i barnehagen.

Temaillustrasjon  

Prosjektet GLØD har som overordnet målsetting å styrke de barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere.

Regjeringen vil samkjøre arbeidet med den nye rammeplanen og den planlagte gjennomgangen av barnehageloven. Målet er bedre kvalitet i barnehagane.

 

Pressemeldinger og nyheter | Taler og artikler | Lover og regler | Publikasjoner

 

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere

Veiledning skal sikre en best mulig overgang mellom utdanning og yrke. Kunnskapsdepartementet og KS har inngått en avtale om å arbeide målrettet for at nytilsatte nyutdannede førskolelærere skal få et tilbud om veiledning.

Hvem har har ansvar for hva i barnehagesektoren

Det er Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, kommunene og Fylkesmannen som har ansvar for barnehagene.

Kompetanse og rekruttering

Kunnskap om barns utvikling og læringsstrategier på ulike alderstrinn er nødvendig for å kunne drive en pedagogisk virksomhet som gir alle barn gode utviklingsmuligheter.

Barn i barnehage

Finansiering

Barnehagesektoren er siden 2011 rammefinansiert. Kommunene har nå plikt til å finansiere godkjente ikke-kommunale barnehager som har rett til kommunalt tilskudd.

Publisert om barnehage:

Illustrasjonsbilde statsbudsjettet

Satser på kvalitet i barnehagen

Aldri før har det vært brukt mer penger på å heve kvaliteten i barnehagen. Regjeringen vil bruke 60 millioner kroner mer for å styrke kompetansen til barnehageansatte. Samtidig blir barnehagen billigere for familier med lav inntekt.

Målrettar tilbodet med gratis kjernetid i barnehage

Sidan 2006 har staten hatt ei forsøksordning med gratis kjernetid i barnehage. No opnar barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne for at ordninga kan målrettast og utvidast.

–Masterstudium vil gi økt kvalitet i barnehagen

–Det nye masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap ved Høgskolen i Østfold(HiØ) vil bidra til å øke kvaliteten i barnehagene, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Høring av rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre

Kunnskapsdepartementet inviterer til en bred høring av rapporten fra Ekspertgruppen for spesialpedagogikk. Ekspertgruppen har gjennomgått de spesialpedagogiske utdanningene i Norge og vurdert hvordan de bør innrettes og dimensjoneres i årene som kommer.

Høringsfrist: 31. oktober 2014

Invitasjon til å foreslå kandidater til nytt foreldreutvalg for barnehager (FUB)

Kunnskapsdepartementet ønsker å videreføre det nasjonale foreldreutvalget for barnehager (FUB). FUB synliggjør foreldreressursen i barnehagene og sikrer at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker.

Regjeringen vil forbedre barnehagefinansieringen

Regjeringen har i dag vedtatt at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal beregnes med utgangspunkt i kommunenes regnskap. I tillegg er det bestemt at ulike modeller for finansiering av private barnehager skal utredes.

Ny rapport om språk og barnehage

Mange kommuner jobber bra med å gi minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage et tilbud hvor de kan lære norsk. Det viser en rapport fra Fafo som kommer i dag

Det muliges kunst

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kulturminister Thorhild Widvey fikk i dag overlevert rapporten ”Det muliges kunst” fra ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen.

Kartlegging av veiledningsordningen for lærere og barnehagelærere

En ny kartlegging av veiledningsordningen for nyutdannede lærere i barnehage og skole viser at ordningen er godt mottatt i begge sektorer. 9 av 10 skoler og 8 av 10 barnehager med nyutdannede lærere har en veiledningsordning.

Barnehagelærere fortjener høyere status

Tre av fire mener at barnehagelærere har en viktig samfunnsoppgave, og over 60 prosent mener at barnehagelærere har lavere status enn de fortjener.- Dette kan tyde på at de fleste forstår hvilken betydningsfull jobb det er, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Barnehageavdelingen

Telefon: 48 16 11 02

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

 

Kunnskapsdepartementet

Kontaktinformasjon

Barnehageavdelingen

Telefon: 48 16 11 02

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo