Skolefritidsordningen (SFO)

Bilde av barn

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for barn på 1. – 4. årstrinn. For barn med særskilte behov skal det være et tilbud for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO.

 

Skolefritidsordningen, som ikke en del av verken grunnskoleopplæringen eller videregående opplæring, skal være noe annet enn skole og barnehage.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Arealene inne og ute må være tilpasset den aktiviteten som drives. 

Skolefritidsordningen skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal som et minimum inneholde bestemmelser om eierforhold, opptaksmyndighet, opptaksriterier, opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider og bemanning og ledelse.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en nettressurs om kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen (SFO) for at kommuner, skoler og skolefritidsordninger kan dra nytte av erfaringene fra prosjekt Helhetlig skoledag og tilsvarende arbeid med utvikling av kvalitet på SFO i eget planleggings- og utviklingsarbeid. Nettressursen inneholder blant annet beskrivelse av faktorer for kvalitetsutvikling i SFO, veiledning for å utarbeide kommunale planer for kvalitetsutvikling i SFO og flere eksempler og case fra kommuner og skoler. Nettressursen finnes på http://www.udir.no/Laringsmiljo/SFO/

Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom foreldrebetaling.

Kommunen kan bruke private til å oppfylle kommunens plikt til å ha skolefritidsordning. Skolefritidsordningene kan derfor være enten private eller kommunale.

Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordninger. Staten fører tilsyn med de kommunale skolefritidsordningene.

Opplæringsloven § 13-7 fastslår at kommunen skal ha et tilbud om SFO til barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Her kan du lese tolkningsuttalelser om  § 13-7

Det er ikke krav om pedagogisk personale i SFO.  Det er krav om politiattest for den som tilsettes. Les om krav til politiattest her    


 

Sist oppdatert: 29.07.2014