Livslang læring

Livslang læring er et viktig prinsipp i norsk utdanningspolitikk. Målet er at alle skal ha mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og utvikle evnene sine gjennom hele livet. Livslang læring bidrar til å øke den enkeltes livskvalitet, og gir større verdiskapning og fleksibilitet i arbeidslivet.

 

Livslang læring er viktig for å gi den enkelte trygghet i et arbeids- og samfunnsliv som er i stadig utvikling. Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene i og utenfor arbeidslivet, og ved å sørge for læring både på formelle og uformelle opplæringsarenaer.

 

De siste tiårene har stadig flere virksomheter gjennomført omstillinger som gir økt produksjon av varer og tjenester som krever kvalifisert arbeidskraft. Befolkningens kunnskap og ferdigheter er den viktigste drivkraften for å sikre videre økonomisk vekst, høy grad av sysselsetting, god velferd og evne til å delta i global samhandling og konkurranse.  

OECD Skills Strategy

Skills Strategy skal bistå medlemsland med å utvikle kompetansepolitiske strategier for bedre å møte en usikker økonomisk utvikling. Norge var det første landet som undertegnet avtale med OECD om Skills Strategy.

PIAAC

PIAAC er den største internasjonale undersøkelsen om voksnes kompetanse noensinne. Den viser at voksne i Norge er gode til å lese, regne og løse oppgaver med IKT. Samtidig er forskjellene i befolkningen store, og mange nordmenn ligger på de laveste kunnskapsnivåene. OECD offentliggjorde resultatene 8. oktober 2013.

samfoto

Fremtidige kompetansebehov

Kunnskapsdepartementet skal utvikle et system som kan gi et bedre grunnlag for utdanningsvalg og for utdanningstilbudet.

samfoto

Voksenopplæring

Opplæring av voksne er viktig for den enkelte, men også for samfunnet, for arbeidslivet og for norsk konkurransekraft. Den enkelte må gis mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og utvikle evnene sine gjennom livet. Det er en prioritert oppgave for regjeringen å styrke satsingen på å løfte de voksne med lavest kompetanse.

samfoto

Etter- og videreutdanning

Gode etter- og videreutdanningstilbud gir den enkelte oppdatert kompetanse og bedre omstillingsevne. Vi trenger et velfungerende system for etter- og videreutdanning for å sikre bedrifter og virksomheter ansatte med nødvendige kunnskaper og ferdigheter.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Dette skal kobles til EQF, slik at det blir mulig å sammenligne kvalifikasjoner i alle EU/EØS-land. Slik kan det bli lettere å finne arbeid i andre land, og muligheten for livslang læring blir styrket.


Publisert om livslang læring:

Livslang læring og utenforskap

Regjeringen skal utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som har svake grunnleggende ferdigheter. i løpet av 2015 skal dette arbeidet legges fram i en melding til Stortinget om livslang læring og utenforskap.

Utvalg om kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet

Kunnskapsdepartementet oppnevnte høsten 2013 et utvalg som skal vurdere muligheter og retningslinjer for å innplassere opplæring som er utenfor det formelle utdanningssystemet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).

Vitebegjær for noen, utholdenhet for andre

Noen ikke-kognitive ferdigheter kan erstatte manglende foreldreressurser, andre har liten verdi hvis foreldreressursene mangler. For barn med lav sosial bakgrunn har det stor betydning at de er vitebegjærlige og kreative, og mindre viktig at de er pliktoppfyllende.

Pålitelighet lønner seg

Ikke-kognitive ferdigheter har like stor betydning for en del livsutfall som IQ og karakterer. Utdanning, arbeid, helse og kriminalitet påvirkes positivt hos personer som er pålitelige og pliktoppfyllende.

OECDs analyse av Norge: Ta kompetansen i bruk!

Norge må ta kompetansen bedre i bruk for å sikre konkurransekraften og velferden i fremtiden, viser en ny rapport fra OECD. - Det finnes for mange eksempler på at folk med behov for å bedre sin kompetanse faller mellom to stoler. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lærerløftet starter nå

Fra 1. februar kan lærerne søke om videreutdanning. Aldri før har det blitt gitt tilbud om videreutdanning til så mange lærere.

Karriereveier neste steg i lærerløftet

– Denne regjeringen har kunnskapssamfunnet som ett av sine aller viktigste mål. Vi ønsker et samfunn hvor innsats og evner avgjør fremtiden din, ikke hvor du kommer fra eller hvem foreldrene dine er, sa statsminister Erna Solberg da hun talte til NHOs årskonferanse onsdag.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

En bedre voksenopplæring

Regjeringen ønsker å satse på opplæring av voksne. Det er viktig for den enkelte, men også for samfunnet, for arbeidslivet og for norsk konkurransekraft.

PIAAC

PIAAC er den største internasjonale undersøkelsen om voksnes kompetanse noensinne. Den viser at voksne i Norge er gode til å lese, regne og løse oppgaver med IKT. Samtidig er forskjellene i befolkningen store, og mange nordmenn ligger på de laveste kunnskapsnivåene. OECD offentliggjorde resultatene 8. oktober 2013.

SSBs fremskrivningsrapport om fremtidige kompetansebehov

De som ikke har høyere eller yrkesrettet utdannelse, vil oppleve et stadig trangere arbeidsmarked i årene frem mot 2030. Behovet for arbeidskraft med høyere utdanning, særlig innenfor administrasjon og helse, pleie og omsorg, vil øke spesielt mye i årene som kommer. Statistisk sentralbyrå har med ujevne mellomrom laget slike framskrivninger siden 1993. I denne rapporten presenteres nye beregninger som går fram til 2030.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk

Telefon: 22 24 75 03

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet

kvalifikasjonsrammeverk

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Dette skal kobles til EQF, slik at det blir mulig å sammenligne kvalifikasjoner i alle EU/EØS-land. Slik kan det bli lettere å finne arbeid i andre land, og muligheten for livslang læring blir styrket.

Les mer

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk

Telefon: 22 24 75 03

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo