Voksenopplæring og kompetanse

Opplæring av voksne er viktig for den enkelte, men også for samfunnet, for arbeidslivet og for norsk konkurransekraft. Den enkelte må gis mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og utvikle evnene sine gjennom livet. Det er en prioritert oppgave for regjeringen å styrke satsingen på å løfte de voksne med lavest kompetanse.

Det går tydelige sosiale skillelinjer mellom dem som har gode grunnleggende ferdigheter og en fullført utdanning, og dem som mangler dette. Voksenopplæringen i Norge innebærer at voksne skal:

  1. Kunne tilegne seg nødvendige grunnleggende ferdigheter.
  2. Gis mulighet til å formalisere og utvikle sin kompetanse.
  3. Motiveres og gis tilgang til kunnskap.

Endringer i eksamen for voksne våren 2014

Illustrasjonsbilde

Voksnes rett til opplæring

Voksenopplæring har hatt stor oppmerksomhet i Norge i flere tiår. Allerede i 1976 kom loven om voksenopplæring som skulle gi voksne mulighet til å oppdatere og utvikle sin kompetanse.

Karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge. Målet er å styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

Realkompetanse

Mange voksne har opparbeidet seg mye og verdifull kompetanse gjennom arbeidslivet som ikke er dokumentert gjennom vitnemål eller andre formelle sertifikater. Verdsetting av denne kompetansen er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier, fritak fra deler av et studie, ny jobb eller høyere lønn.

Tilskuddsordninger

Vox - Nasjonalt fagorgang for kompetansepolitikk, forvalter tilskuddsordningene og har forvaltningsansvaret for Program for Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Aktører i voksenopplæringen

Her finner du en oversikt over ulike tilbydere av opplæring, både private og offentlige.

Saker publisert om voksenopplæring:

Innvandrerne øker tilgangen på arbeidskraft med realfagsutdanning

I en ny rapport bruker SSB en tidligere spørreundersøkelse til å fordele fremtidige innvandrere etter utdanning. En god del innvandrere har utdanning i ulike typer realfag.

Illustrasjonsbilde statsbudsjettet

Styrker opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne

Regjeringen foreslår å bevilge 169 millioner kroner til to ordninger som skal styrke grunnleggende ferdigheter hos voksne.

Livslang læring og utenforskap

Regjeringen skal utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som har svake grunnleggende ferdigheter. I løpet av 2015 skal dette arbeidet legges fram i en melding til Stortinget om livslang læring og utenforskap.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

En bedre voksenopplæring

Regjeringen ønsker å satse på opplæring av voksne. Det er viktig for den enkelte, men også for samfunnet, for arbeidslivet og for norsk konkurransekraft.

PIAAC

PIAAC er den største internasjonale undersøkelsen om voksnes kompetanse noensinne. Den viser at voksne i Norge er gode til å lese, regne og løse oppgaver med IKT. Samtidig er forskjellene i befolkningen store, og mange nordmenn ligger på de laveste kunnskapsnivåene. OECD offentliggjorde resultatene 8. oktober 2013.

OECD Skills Strategy

Skills Strategy skal bistå medlemsland med å utvikle kompetansepolitiske strategier for bedre å møte en usikker økonomisk utvikling. Norge var det første landet som undertegnet avtale med OECD om Skills Strategy.

Faktablad: Meld. St. 6 (2012-2013)-Mangfold og fellesskap - Kapittel 4: Barnehage og utdanning

Stortingsmeldingen om en helhetlig integreringspolitikk ble lagt frem for Stortinget fredag 26. oktober. Barnehage og utdanning er et viktig tema i meldingen, og omtales hovedsakelig i kapittel 4.

Nytt informasjonsdokument om voksne

Grunnopplæring for voksne 2005-2013 oppsummerer regjeringens tiltak og initiativ for å få flere voksne til å fullføre videregående opplæring, og for at voksne som har behov for det skal ha mulighet til å styrke sine grunnleggende ferdigheter.

Evaluering av Program for basiskompetanse

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Proba samfunnsanalyse evaluert Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Evaluering av programmet viser at både kursdeltakere og arbeidsgivere som har ansatte på kurs, mener at opplæring gjennom BKA har positive effekter.

Delegasjon av myndighet til å frita fra lovbestemt taushetsplikt

Kunnskapsdepartementet delegerer med dette myndigheten til å frita fra lovbestemt taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven §§ 118 og 230 til Utdanningsdirektoratet.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk

Telefon: 22 24 75 03

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Kontaktinformasjon

Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk

Telefon: 22 24 75 03

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo