Utdanningsstøtte

Formålet med utdanningsstøtteordningene er blant annet å medvirke til at alle skal ha lik mulighet til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsevne og økonomiske og sosiale forhold.

Utdanningsstøtte skal også medvirke til å sikre samfunnet tilgang på nødvendig og kompetent arbeidskraft.

Oversikt over studiefinansieringen

Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte (tildelingsforskriften) og forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter (tilbakebetalingsforskriften) hvert år, med hjemmel i lov om utdanningsstøtte. Tildelingsforskriften fastsettes om våren og gjelder påfølgende studieår, mens tilbakebetalingsforskriften fastsettes for ett kalenderår av gangen.   

Lånekassen

Det er Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) som administrerer de ulike stipend- og låneordningene med grunnlag i de ovennevnte forskriftene. Henvendelser vedrørende de ulike støtteordningene, enkeltsaker, satser osv. skal hovedsakelig gå til Lånekassen. Det gjelder to hovedstøtteordninger: Én for unge elever som tar vanlig videregående opplæring, og én for høyere utdanning og annen utdanning, som for eksempel grunnskoleopplæring for voksne, fagskoleutdanning, folkehøyskole, osv. Utdanningslån er som hovedregel rentefritt under utdanningen.

Hovedformene for støtte er stipend og lån.

Det gis støtte til:

  • Utdanningstilbud i Norge som er godkjent etter en utdanningslov
  • Utdanningstilbud i Norden som er offentlig godkjent i studielandet og som kommer inn under landets støtteordning
  • Utdanning i land utenfor Norden (på egne vilkår)

Videregående opplæring

For elever i vanlig videregående opplæring gis det hovedsakelig støtte i form av stipend, som er behovsprøvd mot forsørgernes økonomi, og mot søkerens lærlinglønn og trygdeytelser. Det kan også gis stipend som ikke er behovsprøvd. Dette er stipend som skal gå til boutgifter, reiser, og til utstyr som er nødvendig i opplæringen.

Høyere utdanning

Studenter i høyere utdanning får et fast støttebeløp utbetalt som lån. For studenter som ikke bor sammen med sine foreldre, kan deler av lånet omgjøres til stipend etter hvert som utdanningen gjennomføres. Dette stipendet blir behovsprøvd mot søkerens egen økonomi. Det kan også gis forsørgerstipend, reisestipend og lån til skolepenger.

Utdanning i utlandet

Ved utdanning i land utenfor Norden, gjelder det egne regler for støtte til skolepenger og reiser.

Tidsbegrensning

Det er begrenset hvor mange år den enkelte får støtte til utdanningen sin. Dette betyr at for vanlig videregående opplæring gis det støtte i så lang tid som den enkelte har ungdomsrett til vanlig videregående opplæring. De fleste bruker denne retten i tre år.

For høyere utdanning gis det støtte i inntil åtte år totalt (kan utvides for visse grupper). Studenter kan bli opp til ett år forsinket i utdanningen uten å miste retten til støtte.

Alt som stipend

Det finnes også ordninger der all støtten gis som stipend i visse perioder. Dette gjelder perioder etter fødsel/adopsjon, perioder der studenten er ute av stand til å studere på grunn av sykdom, og for flyktninger som tar videregående opplæring.

Publisert om utdanningsstøtte:

Høring om behovsprøving av utdanningsstøtte til videregående opplæring

Departementet foreslår å innføre hjemmel for å kunne ta hensyn til økonomien til forsørgers samboer ved behovsprøving av utdanningsstøtte til videregående opplæring.

Høringsfrist: 25. november 2014

Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2015 på alminnelig høring.

Høringsfrist: 19. november 2014

Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2015–2016 på alminnelig høring.

Høringsfrist: 8. januar 2015

Vil bygge flere studentboliger

Regjeringen foreslår å bygge 1500 nye studentboliger neste år – 200 flere enn i år. Samtidig foreslås tiltak for å minske den økonomiske risikoen og øke valgfriheten for utenlandsstudenter.

Høring - Evaluering av kvoteordningen

DAMWAD Norge og Scanteam har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Norad evaluert støtteordningen gjennom Lånekassen for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia. Kunnskapsdepartementet sender nå evalueringsrapport om kvoteordningen på høring.

Høringsfrist: 17. oktober 2014

ESA og studiestøtte

-Norsk utdanningsstøtte til utenlandsstudier må endres etter krav fra ESA. Hvilke endringer som vil komme, vil vi komme tilbake til i statsbudsjettet for 2015. Vi vil unngå en ordning der vi eksporterer norske velferdsytelser ut av landet, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

Høring – forslag til endringer i forskrift om innhenting av opplysninger

Forskriften regulerer Lånekassens adgang til å innhente opplysninger fra andre til bruk i forvaltningen av utdanningsstøtteordningene og tilbakebetalingen av utdanningslån. Departementet foreslår nå å gjøre enkelte innholdsmessige endringer i forskriften, som vil gi Lånekassen et noe utvidet grunnlag for å hente inn opplysninger fra andre registre. I tillegg foreslås det en del endringer av regelteknisk karakter.

Høringsfrist: 28. mai 2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. februar 2014 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel II.

Utlysing: Stipend for å studere i Polen

Har du lyst til å studere i Polen? Norske studentar kan no søke om utdanningsstipend gjennom EØS-midla.

Rundskriv F-02-14: Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole

Kunnskapsdepartementet fastsatte 8. juli 2013 Forskrift om godkjenning for utdanningstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole. Forskriften er publisert på Lovdata. Dette rundskrivet inneholder departementets merknader til forskriften.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Administrasjons- og økonomiavdelingen

Telefon: 93 37 83 88

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Rundskriv F-05-09: Lærestedenes medvirkning ved gjennomføring av statens støtteordninger for elever og studenter

Rundskrivet erstatter Rundskriv nr. F-10-06. Rundskrivet er en orientering til lærestedene som tilbyr utdanning som er godkjent for støtterett gjennom Statens lånekasse for utdanning. Rundskrivet gir føringer for lærestedenes medvirkning i forbindelse med tildeling av støtte gjennom Lånekassen til elever og studenter.

Les mer

Tilbakebetaling av utdanningsstøtte

Forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen.

Les mer

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Administrasjons- og økonomiavdelingen

Telefon: 93 37 83 88

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo