Ansvarsområder

Klima- og miljødepartementet har et særlig ansvar for regjeringens miljøpolitikk. Departementet skal ta initiativ til, utvikle og gjennomføre tiltak gjennom egne virkemidler, men også være pådriver overfor ulike sektormyndigheter på nasjonalt nivå. Departementet har ansvar for å samordne regjeringens miljøpolitiske mål og sørge for resultatoppfølging av miljøpolitikken. Klima- og miljødepartementet legger vekt på at miljøpolitikken får en lokal forankring og stimulerer til lokalt miljøarbeid. Samarbeid og dialog med næringslivet er også en viktig del av miljøpolitikken. Internasjonalt miljøsamarbeid er en forutsetning for å kunne møte de regionale og globale miljøutfordringene. Miljøforvaltningen bidrar på en rekke arenaer for å sikre at det internasjonale miljøsamarbeidet på alle nivåer bygges ut og styrkes.

Resultatområder

 

Resultatområde 1: Naturmangfold

Resultatområde 2: Kulturminner og kulturmiljø

 

Resultatområde 3: Friluftsliv

Resultatområde 4: Forurensning

Resultatområde 5: Klima

Resultatområde 6: Polarområdene

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20

Sist oppdatert: 21.10.2014

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20