Klimaavdelingen

Avdelingen består av 5 enheter og en administrativ enhet. Avdelingen har ansvar for internasjonalt arbeid, klima- og skogprosjektet og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy. Avdelingen har også overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål

 

Ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud.

Ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud

E-post:
Telefon: 22 24 58 79
Mobil: 415 50 491

Avdelingssekretariatet

Avdelingssekretariatet har ansvar for avdelingens budsjett, regnskap, økonomistyring og etatsstyring. Resultatkontroll og rapportering. Personalsaker. Koordinering av virksomhetsplanlegging og andre fellessaker. Planlegging av konferanser, seminarer og møter.

E-post:
Telefon: 22 24 58 03

Utviklings- og finansieringsseksjonen

Seksjonen har det overordende ansvaret for en helhetlig og integrert politikk for miljø og utvikling, herunder å ivareta Miljøverndepartementets samarbeidsavtaler med Kina, India, Sør-Afrika og Brasil og miljøsamarbeid med Myanmar, samt å følge opp arbeidet med grønn økonomi i utviklingsland etter Rio +20 og utviklingspolitiske initiativer som klima- og energiinitiativet Energy+ og Ren energi for utvikling. Seksjonens arbeid med miljø- og klimafinansiering er i hovedsak rettet mot Global Environmental Facility (GEF) og det grønne fondet under klimakonvensjonen. Seksjonen bidrar også i arbeidet med de internasjonale klimaforhandlingene. Seksjonen har videre ansvar for det nasjonale og internasjonale arbeidet med kortlivede klimadrivere, herunder oppfølging gjennom den internasjonale koalisjonen.

E-post:
Telefon: 22 24 58 03

Klima- og markedsseksjonen

Seksjonen har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken og arbeider med utvikling og implementering av nye virkemidler for å redusere klimagassutslippene bl.a. innenfor sektorene skog, jordbruk, petroleum og fastlandsindustri. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med nasjonal klimaforskning og -overvåkning. Seksjonen bidrar i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, og har ansvar for oppfølging og utvikling av Norges internasjonale forpliktelser under Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Seksjonen har ansvar for arbeidet med EUs klimakvotesystem og arbeidet med utvikling av nye kvotehandelsmekanismer internasjonalt, samt den norske CO2-kompensasjonsordningen. Seksjonen deltar også i nasjonale og internasjonale prosesser knyttet til CO2-fangst og lagring (CCS).

E-post:
Telefon: 22 24 58 03

Klima- og skoginitiativet

E-post:
Telefon: 22 24 58 03

Transport- og lokalmiljøseksjonen

Seksjonen har overordnet ansvar for politikkutvikling som bidrar til reduserte utslipp fra transportsektoren. Herunder økt bruk av miljøvennlig transportmidler og renere kjøretøy, samt arbeidet med drivstoffkvalitet og fornybardirektivet. Videre har seksjonen ansvar ifor arbeid med Klima og energi i kommunene og nasjonalt arbeid med klimatilpasning. Seksjonen har også overordnet ansvar for nasjonal politikk og regelverksutvikling innen lokalluft og støy.

E-post:
Telefon: 22 24 58 03

Kontaktinformasjon

Klimaavdelingen

Telefon: 22 24 58 03

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Sist oppdatert: 11.11.2014

Kontaktinformasjon

Klimaavdelingen

Telefon: 22 24 58 03

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo