Veiviser i miljølovverket

En oversikt over hvilke myndigheter som har ansvar for miljølovverket og pekere til de aktuelle lover og forskrifter.

Fylkeskommunen og Sametinget

Kulturminneloven

Myndighet gitt fylkeskommunen/Sametinget direkte gjennom forskrift  om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven

Tillate fortsatt jordbruksdrift over automatisk fredete kulturminner: Kulturminneloven § 3, annet ledd
- Fylkeskommunen/Sametinget kan avgjøre at marken over et automatisk fredet kulturminne fortsatt skal kunne nyttes til beite eller innmark, og gi tillatelse til at det foretas pløying og annet jordarbeide dypere enn tidligere.

Fastsettelse av særskilt sikringssone: Kulturminneloven § 6, første ledd
Fylkeskommunen/Sametinget kan fastsette særskilt sikringssone rundt et automatisk fredet kulturminne.

Motta melding om tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner: Kulturminneloven § 8, 1. ledd, første punktum
- Fylkeskommunen/Sametinget, evt. nærmeste politimyndighet, skal motta melding om tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som er nevnt i § 3 første ledd.

Undersøkelsesplikt: Kulturminneloven § 9, annet ledd, første punktum
- Fylkeskommunen/Sametinget skal motta planer om og avgi uttalelse til offentlige og større private tiltak, f.eks. skogsbilveier og nydyrkingsplaner. Uttalelsen skal avgis innen 3 måneder.

Krav om fristforlengelse: Kulturminneloven § 9, annet ledd, tredje punktum
- Finner fylkeskommunen/Sametinget at tiltaket berører automatisk fredete kulturminner på en måte som nevnt i kml § 3 første ledd, har den rett til å kreve ytterligere frist på inntil 1 måned for å fastslå på hvilken måte tiltaket eventuelt kan fremmes eller foreta de nødven­dige skritt for å under­søke, eventuelt frigjøre kulturminnene.

Søk etter, registrering, vedlikehold m.v. av automatisk fredete kulturminner: Kulturminneloven § 11, første ledd a
- Fylkeskommunen/Sametinget kan søke etter, registrere og vedlikeholde mv automatisk fredete kulturminner, med unntak av automatisk fredete kulturminner fra middelalder for så vidt gjelder kirker, klostre og kirkelige anlegg, borger og befestninger, byanlegg og rester av slike og stående bygninger av alle slag.

Motta melding om funn av løse kulturminner: Kulturminneloven § 13, annet ledd
- Fylkeskommunen/Sametinget skal motta melding om funn av løse kulturminner.

Vedlikehold av fredet byggverk m.v.: Kulturminneloven § 17, første ledd, første punktum
- Fylkeskommunen/Sametinget kan undersøke og gi pålegg om istandsetting ved forsømt vedlikehold av fredet byggverk m.v., og oppfølging av pålegg om istandsetting, med unntak av fredete kirker fra perioden 1537-1649, fredete byggverk i statens eie og fredete båter. Dersom pålegget ikke etterkommes, kan arbeidet utføres på eiers eller brukers bekostning.

Istandsetting/gjenreising ved skader på fredet byggverk m.v.: Kulturminneloven § 18, første ledd
- Fylkeskommunen/Sametinget skal motta melding om fredet byggverk m.v. som er skadet ved brann eller annen ulykke, og avgjøre innen 6 uker om det skal istandsettes eller gjenreises, med unntak av fredete kirker fra perioden 1537-1649, fredete byggverk i statens eie og fredete båter.

Motta melding om forsikringstilfelle: Kulturminneloven § 18, annet ledd
- Fylkeskommunen/Sametinget  skal motta melding når forsikringstilfellet er inntrådt. Fylkeskommunen/Sametinget kan bestemme at forsikringssummen ikke skal utbetales før spørsmålet om istandsetting/gjenreising er avgjort, med unntak av fredete kirker fra perioden 1537-1649, fredete byggverk i statens eie og fredete båter.

Skjøtsel av område rundt fredet kulturminne og av kulturmiljø: Kulturminneloven § 21
- Fylkeskommunen/Sametinget kan gjennomføre skjøtsel i områder fredet etter kml §§ 19 og 20.

Motta melding om tiltak som omfattes av loven: Kulturminneloven § 25, første ledd
- Fylkeskommunen/Sametinget skal motta melding fra offentlige organer som kommer i berøring med tiltak som omfattes av loven.

Motta søknad/vedtak om riving/vesentlig endring av byggverk/anlegg fra før 1850: Kulturminneloven § 25, annet ledd
- Fylkeskommunen/Sametinget skal motta søknad om riving/vesentlig endring av byggverk/ anlegg oppført før 1850 senest 4 uker før den avgjøres. Vedtak om riving/vesentlig endring av slike byggverk og anlegg skal umiddelbart sendes fylkeskommunen/Sametinget dersom denne har uttalt seg mot riving/vesentlig endring.

Myndighet delegert til fylkeskommunen/Sametinget

Dispensasjon fra fredning: Kulturminneloven § 15a
- Fylkeskommunen/Sametinget kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet, med unntak for fredete kirker fra perioden 1537-1649, fredete byggverk m.v. i statens eie og fredete båter. Fylkeskommunen/Sametinget kan også dispensere fra fredningen av nærmere detaljerte kategorier byggverk m.v. i statens eie, dersom slik myndighet er særskilt delegert fra Riksantikvaren.

Dispensasjon fra fredning av område rundt et fredet kulturminne: Kulturminneloven § 19, tredje ledd
- Fylkeskommunen/Sametinget  kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete området.

Dispensasjon fra fredning av kulturmiljø: Kulturminneloven § 20, tredje ledd
- Fylkeskommunen/Sametinget kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete området.

Midlertidig fredning: Kulturminneloven § 22, punkt 4
- Fylkeskommunen/Sametinget kan fatte vedtak om midlertidig fredning.

Forskrifter etter kulturminneloven hvor fylkeskommunen/Sametinget er myndighet 

Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven

Saker der fylkeskommunen/Sametinget er klagemyndighet

Fylkeskommunen/Sametinget er ikke klagemyndighet for vedtak fattet i medhold av kulturminneloven.

Lovdata