NOU 2004: 28

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold

7.1 Innledning

Som det fremgår av kap. 6.2 er presset på naturgrunnlaget økende. I dag anses utryddelsen av arter som en av de viktigste og største miljøtrusler verden står overfor. Helt siden livet oppstod på jorden for ca. 4 milliarder år siden, har arter kommet og gått, og i dag finnes bare en mindre andel – uvisst hvor stor – av de artene som noensinne har levd på jorden. Hastigheten som arter dør ut med, er imidlertid atskillig høyere nå enn tidligere. Dette er det generell enighet om, selv om de mer konkrete anslagene for tap av arter er mange, til dels svært avvikende, og omdiskutert. Anslag over direkte utrydningstruete arter globalt er fastslått til drøyt 10 % for fugler, nesten 20 % for pattedyr, 5 % for fisk og 8 % for planter. 1 , 2 En nyere undersøkelse av effektene av global oppvarming på biologisk mangfold konkluderer med at 15 til 37 % av de terrestriske artene vil kunne være direkte truet av utrydding innen 2050, 3se kap. 7.2.8. Det vises til kap. 7.3.1 til 7.3.2 for nærmere beskrivelse av tilstanden for norske arter.

Utvalget kjenner ikke til tall for hvor stor andel av naturtypene som er utryddingstruet på global basis, men som vist i kap. 7.3.3 finnes det bare i Norge et stort antall truete og hensynskrevende vegetasjons- og naturtyper. For øvrig er det sammenheng mellom tilstanden for arter og tilstanden for naturtyper. En naturtype vil endre karakter når arter som er karakteristiske for naturtypen forsvinner, spesielt hvis det dreier seg om såkalte nøkkelarter, se kap. 7.2.1. På den annen side vil forringelse av en naturtype få konsekvenser for de artene som har hele eller deler av sin livssyklus knyttet til naturtypen.

1

Chapin et al. 2000; Pimm et al. 1995.

2

Et alternativt syn er gjort gjeldende av den danske statistikeren Bjørn Lomborg, som har stilt seg kritisk til høye anslag for globalt tap av arter. Dette har skapt stor debatt i internasjonale fagmiljøer. Utvalget går ikke nærmere inn på denne diskusjonen. Utvalget legger norske forhold til grunn for sine vurderinger og forslag.

3

Thomas et al. 2004.