Plan, 31.05.2007

Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter

Strategi

T-1460 / 2007Last ned handlingsplan (pdf)
ISBN 978-82-457-0408-2
Kan bestilles hos Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Last ned strategien i pdf.

Produsert av:
Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Forsvarsdepartementet,  Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet,
Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Skogseksjonen

Telefon: 22 24 58 53

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Skogseksjonen

Telefon: 22 24 58 53

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo