Forurensning

Miljøgifter er en alvorlig trussel mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor skal vi jobbe for et giftfritt miljø.

Giftfritt miljø. Illustrasjon: Miljøverndepartementet
  • Vi skal stanse utslipp og spredning av miljøgifter, redusere bruken av andre farlige kjemikalier og rydde opp i gamle forurensninger.
  • Vi skal gjennomføre en mer helhetlig og økosystembasert forvaltning av hav-, kyst- og vassdragsområdene. Forvaltningsplaner for norske havområder og oppfølgingen av rammedirektivet for vann er særlig viktig i dette arbeidet.
  • Vi skal redusere miljøproblemene fra avfall. Det skal gå mindre avfall til sluttbehandling, både ved redusert vekst i mengden avfall som oppstår og ved økt ombruk og gjenvinning.

Internasjonalt arbeid for helse- og miljøfarlige kjemikalier

Norge vil styrke det internasjonale samarbeidet om miljøgifter og god kjemikalieforvaltning. Dette er for å oppnå de norske målene om å stanse utslipp av miljøgifter og minimere risiko fra bruk og utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Norge har derfor en aktiv rolle i å utvikle internasjonale konvensjoner, frivillige avtaler og arbeid under FNs miljøprogram (UNEP).


Giftfritt miljø. Illustrasjon: Miljøverndepartementet

Forbruk og avfall

Produksjon og forbruk henger nært sammen. Framstilling av varer og tjenester har miljøkonsekvenser helt fra uttak av råvarer til endestasjonen avfall.


Støy

Støy bidrar til mistrivsel og svekket helsetilstand. Støy forstyrrer blant annet nattesøvn, og hindrer kommunikasjon, konsentrasjon og læring. Det er påvist at støy kan gi kortvarige fysiologiske forandringer som er typiske for psykisk stress.


Luft

Luft

Forsuring forårsaket av utslipp av svoveloksider, nitrogenoksider og ammoniakk er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet i Norge. Ferskvannsfisk i områder av Sør-Norge er særlig utsatt. Langtransportert luftforurensning bidrar også til høye konsentrasjoner av helseskadelige partikler i luft.


Illustrasjonsfoto miljøgifter. Foto: Samfoto.

Miljøgifter – hva er det?

Miljøgifter er nesten umulig å bli kvitt når de først er sluppet ut i miljøet, siden de i liten grad brytes ned i naturen. Når miljøgiftforurensning vedvarer over mange tiår eller hundreår kan potensialet for langsiktige skader være svært stort.

Radioaktiv forurensning

Radioaktive stoffer har tilsvarende skadelige virkninger på helse og miljø som tungmetaller og andre miljøgifter. Radioaktiv forurensning i miljøet skyldes flere ulike faktorer og det finnes i dag en rekke kilder til utslipp og avfall knyttet til industri, sykehus og forskning. Tilførsel av radioaktive stoffer skjer også fra andre steder i verden gjennom transport i luft og med havstrømmer. I tillegg har hendelser fra mange år tilbake fortsatt konsekvenser i dag. Dette skyldes at noen radioaktive stoffer, f.eks. fra Tsjernobyl-ulykken, brytes ned langsomt og fortsatt tas opp i planter og dyr.


Nyheter - Forurensning

Klima- og miljøministeren forslår fengselsstraff for ulovleg eksport av avfall

Store mengder avfall og farleg avfall sendast årleg frå Europa til land i Asia og Afrika. Eit omfattande internasjonalt regelverk regulerar eksport av avfall. Brot på dette regelverket vil kunne straffast med inntil to års fengsel.

Miljøsamarbeid med Romania

Miljøutfordringene i Romania er store: Flere flytter fra landsbygda til byene. Klimaendringene truer. Farlige kjemikalier og avfall er heller ikke håndtert forsvarlig.

Tine Sundtoft innledet på et seminar om plastgjenvinning og miljøgifter i regi av European Policy Centre og Norges delegasjon til EU på Norway House i Brussel. Foto: Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen.

Etterlyser konkrete mål for gjenvinning av plast

Ifølge klima- og miljøminister Tine Sundtoft er innovasjon og regulering nøkkelen til bekjempelse av miljøgifter. Under et seminar på Norway House tirsdag ble det etterlyst konkrete mål for gjenvinning av plast i Europa.

Positive resultater fra Barentsrådets miljøvernministermøte

Miljøvernministermøtet under Barentsrådet, som ble avholdt 4.-5. desember i Inari i Nord-Finland, vedtok en klimahandlingsplan for Barentssamarbeidet og ”friskmeldte” tre av de såkalte miljø ”hot spots” på listen over de mest alvorlige forurensningskildene i Barentsregionen.

Presenterer statsbudsjettet i Lillesand

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft presenterer fredag regjeringens statsbudsjett i sin hjemby Lillesand.

Kontaktinformasjon

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Ill

Dokumenter

Internasjonale avtaler

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo