Forbruk og avfall

Produksjon og forbruk henger nært sammen. Framstilling av varer og tjenester har miljøkonsekvenser helt fra uttak av råvarer til endestasjonen avfall.

Departementet arbeider med å:

  • Øke kunnskapen om miljø- og ressursbelastningene fra forbruk og stimulere til bærekraftig forbruk.
  • Medvirke til at det offentlige går foran som ansvarlig forbruker og etterspør miljøvennlige varer og varer som er tilvirket med høye etiske og sosiale standarder.

T-1531 Fra avfall til ressurs

Avfall er ein ressurs som kan nyttast som råstoff for nye produkt og tenester gjennom ombruk og materialgjenvinning. Tidligare vart avfallshandtering først og framst sett som eit problem og ei kjelde til forureining. I dag er ressursperspektivet blitt viktigare i avfallspolitikken, både i Noreg og internasjonalt.


Nå har du LOV til å spørre og krav på å få svar

T-1435 Nå har du LOV til å spørre og krav på å få svar

Miljøinformasjonsloven gir deg rett til å spørre om hvordan produkter du kjøper er produsert og hva de inneholder.  Du har krav på å få svar. Får du ikke svar eller er du ikke fornøyd med svaret, kan du klage til Klagenemnda for miljøinformasjon. Hvis du spør kan du beskytte deg mot helse- og miljøskade, påvirke bedrifter til å ta større ansvar for miljøet og dermed bidra til å verne miljøet. Denne brosjyren hjelper deg til å finne ut hvordan du skal gå frem.”

 


Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

T-1467 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise vei når de selv handler på markedet. Økt vekt på miljø, livsløpskostnader og positivt omdømme kan også bidra til en bedre og mer økonomisk effektiv offentlig sektor.


Nyheter - Forbruk og avfall

Det grønne skiftet er i gang i Europa

Det grønne skiftet i Europa er et sentralt tema under EUs uformelle miljøministermøte i Milano denne uken hvor klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltar. Avfall, innovasjon og initiativ for grønne jobber står på agendaen.

Ministermøter i Berlin og Milano om klima og grønn vekst

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft avbryter ferien for å delta på viktige ministermøter om klimaforhandlingene både i Berlin og Milano 13. – 17. juli.

Retten til miljøinformasjon må styrkes

Internett og sosiale medier gjør det lettere å få tak i miljøinformasjon og dele den med andre. Dermed kan folk også påvirke miljøpolitikken. Dette var et viktig tema på møtet i konvensjonen om miljøinformasjon i Maastricht i forrige uke.

Auka kamp mot søppel i havet

Noreg trappar opp kampen mot forsøpling av havet. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sa i Nairobi i dag at Noreg vil gi seks millionar kroner til internasjonale tiltak for å redusere plastavfallet.

Klima- og miljøministeren forslår fengselsstraff for ulovleg eksport av avfall

Store mengder avfall og farleg avfall sendast årleg frå Europa til land i Asia og Afrika. Eit omfattande internasjonalt regelverk regulerar eksport av avfall. Brot på dette regelverket vil kunne straffast med inntil to års fengsel.

Tine Sundtoft innledet på et seminar om plastgjenvinning og miljøgifter i regi av European Policy Centre og Norges delegasjon til EU på Norway House i Brussel. Foto: Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen.

Etterlyser konkrete mål for gjenvinning av plast

Ifølge klima- og miljøminister Tine Sundtoft er innovasjon og regulering nøkkelen til bekjempelse av miljøgifter. Under et seminar på Norway House tirsdag ble det etterlyst konkrete mål for gjenvinning av plast i Europa.

Ønsker ikke eget regelverk for organisk avfall

Til tross for press fra en rekke EU-land avviser Europakommisjonen at det er behov for et eget direktiv for organisk avfall. Kommisjonen har dermed i realiteten konkludert i tråd med norsk politikk på området. EU-delegasjonens miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Vil ha EU-basert kontroll med avfall fra elektriske og elektroniske produkter

Revidering av regelverk for avfall fra elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) var ett av temaene som ble diskutert i Europaparlamentets miljøkomité 6. og 7. april. Saksordfører i Europaparlamentet holder fast på EU-basert kontroll med EE-avfall. Oppvaskmaskiner, datamaskiner og støvsugere er eksempler på elektriske og elektroniske produkter. EU-delegasjonens miljøråder rapporterer.

Høyt ambisjonsnivå for elektrisk og elektronisk avfall

I Europaparlamentets miljøkomité denne uken ble håndtering av elektrisk og elektronisk avfall diskutert. Det er flertall for å høyne ambisjonsnivået for separat innsamling til 65 prosent. Dette er likevel en betydelig lavere andel enn det som samles inn i Norge. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Foreslår eget avfallstilsyn i EU

Ulovlig avfallstransport er et problem i både Norge og EU. Nå foreslår en ny studie bestilt av Europakommisjonen, at EU oppretter et eget avfallstilsyn. Miljøråd Knut F. Kroepelien oppsummerer.

Kontaktinformasjon

Næringsseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Ill

Mer om forbruk og avfall

Tilknyttet lov/forskrift

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Næringsseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo