Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel både i nærmiljøet og ute i naturen.

  • Allemannsretten skal holdes i hevd
  • Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv
  • Områder av verdi for friluftsliv skal sikres
  • Grøntstrukturen i byer og tettsteder skal bevares

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Regjeringen skal utarbeide en ny stortingsmelding om friluftsliv. Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å utarbeide meldingen.

Brev med mulighet til å gi innspill ble i juni 2014 sendt alle fylkeskommunene, fylkesmennene og en rekke organisasjoner og aktører som jobber med friluftsliv eller har berøringsflater mot friluftsliv. Innspillene kan du lese her.


Friluftsliv

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Målsetningen med Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv fra august 2013 er at enda flere skal utøve friluftsliv jevnlig. Friluftsliv er en kilde til glede, livskvalitet og god helse, og målet er at flest mulig av befolkningen utøver friluftsliv, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse og fysisk bevegelighet.


Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Staten har siden 1958 sikret viktige områder for friluftsliv for allmennheten. I dag er ca 1900 viktige friluftslivsområder varig sikret, fordelt over hele landet. De siste årene har det vært 30-50 sikringssaker årlig. På landsbasis er nå til sammen ca 430 00 dekar sikret som statlig sikret friluftsområde.


Oslomarka om vinteren. Foto: Steinar Saghaug

Markalov

Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Området er av uvurderlig verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Marka strekker seg over 19 kommuner i fem fylker. Markaloven vil ivareta dette unike området i et langsiktig perspektiv.


Saker etter markaloven

Her finner du avgjørelser i saker om tillatelse til oppstart av planarbeid i Marka. Arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka, kan bare igangsettes etter tillatelse fra departementet.


Nyheter - Friluftsliv

Høring om snøscooterløyper

Departementet sender nå på høring et forslag til lov- og forskriftsendringer som åpner for at kommunene kan etablere snøscooterløyper. Høringsfristen er 19. september 2014.

Starter arbeidet med lovendring for snøscooterløyper

Regjeringen starter nå arbeidet med en lovendring som vil gi kommunene myndighet til å etablere snøscooterløyper. Etter planen kan regjeringen ferdigbehandle et slikt forslag i løpet av 2014. Samtidig avsluttes forsøket som ble varslet i mars 2013 og utvidet i november samme år.

Fortsatt kritisk for fjellreven

Hele 24 valpekull med fjellrev ble registrert i Norge i år, viser overvåkingsresultatene Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge. Likevel er fjellreven fortsatt kritisk truet.

Om snøscooterforsøket

Spørsmål og svar om snøscooterforsøket.

Sundtoft og Listhaug møter rovviltnemndene

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møter mandag representanter for samtlige av landets rovviltnemnder.

Alle ...

Kontaktinformasjon

Naturforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 58 53

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B.8013 Dep
0030 Oslo

Ill

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Naturforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 58 53

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B.8013 Dep
0030 Oslo