Dokumenter - Friluftsliv

Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc.).


Reguleringsplan for tverrslagstunneller ved Åsland i Oppegård kommune - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet finner at etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Oppegård kommune i forbindelse med Follobaneprosjektet faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad berører de hensyn som markaloven skal ivareta. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Oppegård kommune, vedtatt av Oppegård kommunestyre 16. september 2013.


Reguleringsplan for tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet finner at etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune i forbindelse med Follobaneprosjektet faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune, vedtatt av Ski kommunestyre 19. juni 2013.


Prop. 58 L (2013–2014)

Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)


Reguleringsplan for Voldsløkkatunnelen, Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet finner at etableringen av Voldsløkkatunnelen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder vannforsyningssystemer. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Voldsløkkatunnelen i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28.08.2013.


Klage på vedtak om innlegging av strøm i hytter ved Damtjern i Ringerike kommune

Klima- og miljødepartementet gir dispensasjon etter markaloven § 15 for omsøkt el-tilknytning av hytter ved Damtjern i Ringerike kommune. Vedtaket er begrunnet i at hensynene i markalovens formålsbestemmelse ikke blir nevneverdig tilsidesatt og at fordelene for tiltakshaver er klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Dispensasjonen forutsetter at tilknytning fysisk skjer slik som oppgitt i saksforberedelsen. Klager er dermed gitt medhold i sin klage.


Reguleringsplan for Kurveien, Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet finner at den delen av reguleringsplanen som ligger i Marka faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet veger. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Kurveien i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28. august 2013.


Reguleringsplan for Follobanen, Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet finner at etablering av Follobanen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Follobanen i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28.08.2013.


T-1/13 Tilskotsordningar for 2014

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining


Hole kommune - tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommunedelplan på Sollihøgda

Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeid innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold, kulturminner og flerbruk. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.


Hole kommune - stadfesting av kommuneplanens arealdel 2009-2019 etter markaloven

Miljøverndepartementet legger til grunn at kommuneplanens arealdel 2009-2019 for Hole kommune er i samsvar med markaloven. Departementet stadfester med dette planen vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.2010, men med endring slik at skytebanen ved Høgås vises som landbruks- natur- og friluftsområde.


Tillatelse til oppstart av planarbeid innenfor Marka for regulering av flisterminal ved Tronaas Skog - Ski kommune

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for å anlegge en regional flisterminal for produksjon av biobrensel i det gamle steinbruddet ved Tronaas Skog. Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse etter markaloven § 6 første ledd til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må det tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.


Oslo kommune - tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for helårstrasé Lilloseter - Sinober - Burås

Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeid innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold, kulturminner og flerbruk. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.


Reguleringsplan for Follobanen, Ski kommune - stadfesting etter markaloven

Miljøverndepartementet finner at etablering av Follobanen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette reguleringsplan for Follobanen i Ski kommune, vedtatt av Ski kommunestyre 05.12.2012.


Oslo kommune - tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Skullerud Idrettsanlegg

Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Planprosessen skal ikke innebære utredning av rulleskiløype. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.


Oslo kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for område langs Enebakkveien, fra bygrensen til Godheim

Miljøverndepartementet gir med dette Oslo kommune tillatelse til igangsetting av planarbeid for områder langs Enebakkveien, på strekningen fra bygrensen til Godheim, innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må konsekvenser for landskap, friluftsliv og naturopplevelse utredes, og tiltakene må tilpasses hensynene til landskap, friluftsliv og naturopplevelse i størst mulig grad. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.


T-1535 Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

En satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014–2020

Strategien inneholder både konkrete tiltak og føringer og retningslinjer for statens videre arbeid med friluftsliv i årene frem mot 2020.


T-1534 Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Handlingsplanen er knyttet til de nasjonale målene om at alle skal ha mulighet til å utøve friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers, og at områder av verdi for friluftsliv skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på.Høring - lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)


Ill