Forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er fremdeles i hovedsak et rent og rikt havområde. Havområdene har store miljøverdier og naturressurser som er viktige for Norge. Disse må bevares for framtiden som grunnlag for både velferd og velstand. Området har store og sårbare naturverdier i form av internasjonalt viktige bestander av sjøfugl og sjøpattedyr. På havbunnen er det artsrike naturtyper som korallrev og svampområder, som utgjør det vi kan kalle Norges regnskog under vann. Fiskeressursene i havområdet er blant verdens rikeste. Det er en utfordring å sikre at eksisterende fiskeriaktivitet sammen med ny, økende skipstrafikk og petroleumsaktivitet ikke utgjør en for stor belastning for miljøet.

Lofotfjorden utenfor Svolvær

Lofotfjorden utenfor Svolvær (Foto: Camilla Pettersen)

Regjeringen la i mars 2006 frem en helhetlig forvaltningsplan for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Dette var den første regionale forvaltningsplanen for et norsk havområde, og en milepæl i arbeidet med å etablere en økosystembasert forvaltning av alle norske havområder. En oppdatert forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten ble lagt fram i mars 2011 og behandlet i Stortinget i juni 2011.

Om forvaltningsplanen

Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Forvaltningsplanen er derfor et verktøy både for å tilrettelegge for verdiskaping og for å opprettholde miljøverdiene i havområdet.

I  forvaltningsplanen klargjøres de overordnede rammene for eksisterende og ny virksomhet i havområdet, og det legges til rette for sameksistens mellom næringer som fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet.

Det er derfor fastsatt klare mål for ønsket miljøkvalitet som forvaltningen av havområdet skal ta utgangpunkt i. Gjennom en mer samordnet og systematisk overvåking av havområdet kan måloppnåelse vurderes. Overvåkingen vil samtidig kunne oppdage negative endringer i miljøkvaliteten som krever vurdering av tiltak.

Oversikt over likheter og forskjeller mellom forvaltningsplaner for havområdene og konsekvensutredning etter petroleumsloven § 3-1 Åpning av nye områder (pdf)

Hva er hovedgrepene for å oppnå en helhetlig og økosystembasert forvaltning?

 • Arealbasert forvaltning, der aktiviteter og tiltak tilpasses områdenes egenskaper.
 • Beskytte de mest verdifulle og sårbare områdene mot negativ påvirkning, inkludert akutt oljeforurensning.
 • Redusere tilførselen av miljøgifter.
 • Styrking av fiskeriforvaltningen.
 • Sikre kontroll med miljøutviklingen i området gjennom mer samordnet og systematisk miljøovervåking.
 • Styrking av kunnskapsgrunnlaget gjennom blant annet bedre kartlegging og utvidet forskning.

Arealbasert forvaltning

Planen legger opp til en arealbasert forvaltning, der aktiviteter og tiltak skal tilpasses områdenes egenskaper. Gjennom arbeidet med forvaltningsplanen er det identifisert enkelte områder som fremstår som særlig verdifulle og sårbare i miljø- og ressursmessig forstand, og som derfor krever særlig aktsomhet, Dette er;

 • Havområdene utenfor Lofoten til Tromsøflaket
 • Tromsøflaket
 • Eggakanten
 • Kystnære områder for øvrig – fra Tromsøflaket til grensen mot Russland
 • Svalbard med Bjørnøya
 • Iskanten
 • Polarfronten

Informasjon om arbeidet med forvaltningsplanen

Sist oppdatert: 16.08.2013

Meld. St. 10 (2010–2011)

Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

 • Norsk
  Oppdatering av forvaltningsplanen...
 • Engelsk
  First update of the Integrated...

St.meld. nr. 8 (2005-2006)

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

miljøstatus.no

Rådgivende grupper