Internasjonalt miljøsamarbeid

Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken, og spille en aktiv og konstruktiv rolle for å løse globale og regionale miljøproblem og miljøskader i Norge som skyldes aktiviteter og utslipp i andre land.

UNEP-logo

Norge vil legge vekt stor vekt på å medvirke til at internasjonale rammevilkår på andre områder enn miljø sikrer en miljøvennlig utvikling på globalt, regionalt og nasjonalt nivå. Norsk innsats skal bedre miljøsituasjonen og sikre en mer bærekraftig utvikling i nærområdet vårt og i utviklingslandene.

Foto: Kristoffer Rønneberg.

Miljø og utvikling

Departementet arbeider for en helhetlig politikk for miljø og utvikling der miljøhensyn er en integrert del av utviklingsprosesser.

Europakart

Miljø og EU/EØS

EØS-avtalen innebærer et bredt og forpliktende samarbeid med EU på miljøområdet. EUs miljøpolitikk har stor betydning for utviklingen av norsk miljøpolitikk.

Miljøarbeid i FN

Departementet engasjerer seg i flere FN-fora for å bidra til å løse de globale miljøproblemene.

handelslogo

Miljø i internasjonal handel og investeringer

Departementet arbeider for å fremme miljø og bærekraftig utvikling på viktige handelpolitiske arenaer som WTO (CTE), Norges tosidige handelsavtaler (EFTA og bilaterale avtaler), og innenfor Norges investeringsbeskyttelsesavtaler.

Nordisk regjeringssamarbeid

Det nordiske samarbeidet mellom Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island samt Færøyene, Grønland og Åland, er viktig og har lange tradisjoner. Samarbeidet omfatter Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, og er et av verdens mest omfattende regionale samarbeid.


Kontaktinformasjon

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo