Miljøarbeid i FN

Departementet engasjerer seg i flere FN-fora for å bidra til å løse de globale miljøproblemene.

UNEP logo

Viktige organer er FNs miljøprogram (UNEP) med overvåking av verdens miljøtilstand og FN-konvensjonene med bindende avtaleverk på områder som klima, biologisk mangfold, kjemikalier og farlig avfall.

FNs tusenårsmål

Ved tusenårsskiftet satte FNs medlemsland seg åtte mål for å bekjempe verdens fattigdom innen 2015. Tusenårsmålene ligger til grunn for Norges innsats i kampen mot fattigdom. Mange av målene trenger også miljøinnsats for å bli innfridd, men tusenårsmål nr.7 er direkte knyttet til miljø:

Sikre en miljømessig bærekraftig utvikling

  • Delmål: Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann innen 2015. Oppnå en betydelig bedring i levekårene for minst 100 millioner mennesker som lever i slumområder innen 2020.
  • På miljøtoppmøtet i Johannesburg i 2002 ble tusenårsmål 7 supplert med følgende delmål: Halvere andelen mennesker uten tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold innen 2015. '

FN-organisasjoner

FNs miljøprogram (UNEP), FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs kommisjon for bærekraftig utvikling (CSD), Global Environmental Facility (GEF), FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO), Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), FNs konferanse for handel og utvikling (UNCTAD), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO), Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO) og Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen (ICAO).

Miljøkonvensjonene

Miljøkonvensjoner er folkerettslig bindende avtaler mellom land eller internasjonale organisasjoner for å sikre miljøet og verdens felles natur- og kulturarv. En samlet innsats på tvers av nasjonale grenser gir bedre mulighet for beskyttelse. Ved å inngå internasjonale miljøkonvensjoner har det internasjonale samfunn tatt et felles ansvar for å sikre at mennesker, dyr og miljø får de nødvendige livsbetingelser. Den enkelte konvensjon er innrettet for å beskytte naturlige systemer eller for å endre eller kontrollere menneskelig atferd som truer liv, helse eller miljø.

Kontaktinformasjon

EØS- og handelsseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

EØS- og handelsseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo