Miljø og EU/EØS

EØS-avtalen innebærer et bredt og forpliktende samarbeid med EU på miljøområdet. EUs miljøpolitikk har stor betydning for utviklingen av norsk miljøpolitikk.

Europakart

Summen av miljøregelverk, sektorpolitikk og sektorovergripende politikk som blir innlemmet i norsk regelverk som følge av EØS-avtalen gjør EU til en sentral faktor for utviklingen av norsk miljøpolitikk. Det er derfor viktig å etablere tett samarbeid med EUs institusjoner og sentrale medlemsland for å kunne bidra til best mulig miljøbeslutninger i EU og for å ivareta våre miljøinteresser. Som mottaker av forurensning fra Europa er det i Norges interesse at EU-landene har et strengt miljøregelverk.


No image selected

Miljøpolitikken i EU

Både Kommisjonen og formannskapet presenterer jevnlig sine prioriterte saksområder. Kommisjonen gjør dette gjennom sitt årlige arbeidsprogram, mens påtroppende formannskapsland presenterer sine prioriteringer kort tid før de tar over. EUs formannskap roterer hvert halvår.


EEA grants

EØS-midlene 2009-2014 innen klima, miljø og kulturminner

Målsettingen for EØS-midlene er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i det utvidete EU og EØS. Det er også et mål å styrke bilateralt samarbeid og kontakt mellom Norge og mottakerlandene. Mottakerlandene under EØS-finansieringsordningen er EUs 12 nyeste medlemsland fra 2004 og 2007, samt Hellas, Portugal og Spania. Kroatia er også med i finansieringsordningen etter innlemmelse i EU 1. juli 2013, slik at det totalt sett er 16 land.


Om miljø og EØS-avtalen

Da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 ble så å si alt miljøregelverk fra EU tatt inn. En del sentrale miljøpolitiske områder er imidlertid ikke omfattet av EØS-avtalen. Det gjelder naturvern og forvaltning av naturressurser, landbruk og fiskeri. På disse områdene er ikke Norge forpliktet av EUs rettsakter, men EUs regulering av vilkårene for disse sektorene har indirekte betydning for Norge. I lys av utviklingen siden avtalen ble inngått, samt den omfattende praksisen som foreligger i å innlemme EUs rettsakter på miljøområdet, utpeker miljøområdet seg som en sentral del av EØS-samarbeidet.

Kontaktinformasjon

EØS- og handelsseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

EØS- og handelsseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo